Zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d'obra i/o guals provisionals per obra/derrocament

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud de zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d'obra i/o guals provisionals per obra.

Qui ho pot sol·licitar?

El promotor/constructor o els seus representants, titular de l'immoble o comunitats de veïns.

Quan sol·licitar-ho

Abans de l'inici de l'obra, després de la concessió de la Llicència d'Obres.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de Sol·licitud General, en la qual es farà constar l'objecte de la reserva, les dates i horari així com els metres lineals d'ocupació de la via pública i indicació dels desvios al trànsit quan se sol·licite ocupació total de la calçada, acompanyada de la següent documentació

La sol·licitud de pròrrogues haurà de formular-la amb anterioritat al venciment del permís ja concedit, el mateix sol·licitant que ho va demanar d'inici, fent referència al número d'expedient, indicant el temps per al se sol·licita la pròrroga i adjuntant fotocòpia de l'últim rebut pagat de responsabilitat civil en el cas que l'anterior no cobrisca el nou període sol·licitat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d’obra i/o guals provisionals per obra/derrocament:
  • Document que justifique la representació del sol·licitant en l'empresa
  • NIF o CIF del sol·licitant
  • Últim rebut pagat de l'assegurança de responsabilitat civil i certificat de la companyia asseguradora:

   en què s'indique expressament que dita segur empara els danys que puguen produir-se a persones i/o béns (diferents de la mercaderia objecte del trasllat) durant les operacions de càrrega/descàrrega efectuades en o des del domini públic municipal.

   Per a la sol·licitud de guals provisionals per obres no es requerirà el rebut ni el certificat de la companyia asseguradora de l'assegurança de responsabilitat civil.

  • Croquis d'emplaçament, indicant nombre de carrils de circulació del carrer i si hi ha zona d'estacionament
  • Quan la llicència vaja a nom diferent del sol·licitant, documents que vincule a ambdós

Taxes

Taxa

Ordenança Reguladora de les Taxes per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament exclusiu, Càrrega i Descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

 • Quantia per al 2019: Reserva d'espai o prohibició d'estacionament per necessitats ocasionals, per cada metre lineal o fracció a partir de 50 centímetres en qualsevol zona, per dia: 1,85 euros. S'aplicarà un recàrrec del 50 per cent als metres lineals d'aprofitament que s'excedisquen de quatre.
 • Termini d'ingrés: Quan se li notifique, posteriorment a la concessió.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de sol·licitud amb la documentació requerida.
 • Pagament de la taxa, prèvia notificació municipal

Informació Complementària

La sol·licitud de pròrrogues haurà de formular-la amb anterioritat al venciment del permís ja concedit, el mateix sol·licitant que ho va demanar d'inici, fent referència al número d'expedient, indicant el temps per al se sol·licita la pròrroga i adjuntant fotocòpia de l'últim rebut pagat de responsabilitat civil en el cas que l'anterior no cobrisca el nou període sol·licitat.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Ordenances

Ordenança de Mobilitat
Taxes per entrada de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament exclusiu, Càrrega i Descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Legislació

 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.


Oficines d'informació

 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3115
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.