XII Edició Premis València Emprén

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

L’objecte d’esta convocatòria és establir les normes que han de regir la concessió d’uns premis econòmics destinats a estimular el teixit empresarial i donar-li suport, principalment a la ciutat de València. S’hi establixen quatre categories:

 • Projecte Jove: premis destinats a reconéixer i donar suport al llançament de nous projectes d’empresa realitzats per joves fins a 25 anys.
 • Dona Emprenedora: premis destinats a projectes que promoguen l’autoocupació femenina i la creació d’empreses.
 • Projecte Empresarial: premis destinats a promoure la posada en marxa d’empreses de nova creació.
 • Gestió Empresarial: premis destinats a ajudar i reconéixer empreses de creació recent, que destaquen en el seu desenvolupament i evolució.

Qui ho pot sol·licitar?

Categoria “Projecte Jove”: Podran participar en esta categoria joves fins a 25 anys que presenten una idea original de negoci plasmada en un pla d’empresa, que no haja sigut premiada amb anterioritat. S’establix un rang d’edats de 18 a 25 anys, que han de complir els que formen part del projecte presentat, tant si és individual com col·lectiu.

Categoria “Dona Emprenedora”: Podran participar en esta categoria projectes empresarials impulsats per dones que individualment o en grup s’hagen constituït com a empresa a partir de l’1 de gener de 2017 i fins a la data de presentació de la seua candidatura a estos premis.

Categoria “Projecte Empresarial”: Podran participar en esta categoria projectes empresarials que, individualment o en grup, s’hagen constituït com a empresa a partir de l’1 de gener de 2017 i fins a la data de presentació de la seua candidatura a estos premis.

Categoria “Gestió Empresarial”: Podran participar en esta categoria les empreses constituïdes a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2016.

Requisits

Requisits generals

Amb caràcter general, i a l’efecte de la concessió dels premis regulats en esta convocatòria, els possibles beneficiaris/àries han de posseir els requisits següents:

 • No trobar-se sotmesos a cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i davant de la Seguretat Social.
 • No tindre cap deute pendent a l’Ajuntament de València.
 • Haver justificat qualsevol subvenció municipal que els haja estat concedida amb anterioritat.
 • En el cas de la categoria “Projecte Jove”, hauran d’estar empadronats/ades a la ciutat de València els qui formen part del projecte presentat. Per a la resta de categories, serà requisit que el domicili fiscal de les activitats exercides es trobe a la ciutat de València.

Requisits específics per a la categoria “Projecte Jove”

 • Que el rang d’edat estiga entre 18 i 25 anys complits en la data de presentació del projecte.
 • Que estiguen empadronats/ades a la ciutat de València els qui formen part del projecte presentat.

Requisits específics per a la categoria “Dona Emprenedora”

 • Que l’empresa s’haja constituït a partir de l’1 de gener de 2017. S’entén com a data de constitució la data d’inici d’activitat que figure en el certificat de situació censal.
 • Que totes les sòcies de l’empresa siguen dones.
 • Que l’administració de l’empresa siga exercida únicament per dones i que esta administració no haja sigut canviada a favor d’una dona posteriorment a l’1 de juliol de 2018.
 • Que el domicili fiscal de les activitats exercides es trobe a la ciutat de València.

Requisits específics per a la categoria “Projecte Empresarial”

 • Que l’empresa s’haja constituït a partir de l’1 de gener de 2017. S’entén com a data de constitució la data d’inici d’activitat que figure en el certificat de situació censal.
 • Que el domicili fiscal de les activitats exercides es trobe a la ciutat de València.

Requisits específics per a la categoria “Gestió Empresarial”

 • Que l’empresa haja sigut constituïda a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2016. S’entén com a data de constitució la data d’inici d’activitat que figure en el certificat de situació censal.
 • Que el domicili fiscal de les activitats exercides es trobe a la ciutat de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds d’estos premis serà de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de 26/11/2018.

Termini de sol·licitud: del dia 27/11/2018 fins al 17/12/2018 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

Imprés de sol·licitud de participació de la modalitat corresponent, acompanyada de la documentació especificada en les bases individualitzada per a cada categoria. Vegeu apartat Legislació.

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

EN TOTS ELS CASOS

Curriculum vitae de la persona o persones promotores

Certificat de discapacitat dels / de les participants, si és el cas.

Imprès d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi. Disponible en l'apartat "Impresos".

CAS 1: Categoría “Projecte Jove”

 • DNI o NIE
 • Pla d’empresa

CAS 2: Categoría “Dona Emprenedora”

 • Pla d’empresa

Professionals autònoms/ònomes:

 • DNI o NIE
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Alta en el règim autònom de la Seguretat Social
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Societats civils i comunitat de béns:

 • NIF de la SC o CB
 • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Persones jurídiques:

 • NIF de l’empresa
 • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Escriptura de constitució, estatuts i document justificatiu de la seua inscripció en el registre oficial corresponent
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

CAS 3: Categoría “Projecte Empresarial”

 • Pla d’empresa

Profesionales autónomos/as:

 • DNI o NIE
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Alta en el règim autònom de la Seguretat Social
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Sociedades civiles y comunidad de bienes:

 • NIF de la SC o CB
 • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Persones jurídiques:

 • NIF de l’empresa
 • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Escriptura de constitució, estatuts i document justificatiu de la seua inscripció en el registre oficial corresponent
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos

CAS 4: Categoría “Gestió Empresarial”

 • Memòria descriptiva de l’activitat. Max 60 pàgines
 • Suport documental justificatiu dels mèrits que s’adduïsquen

Professionals autònoms/ònomes:

 • DNI o NIE
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Alta en el règim autònom de la Seguretat Social
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Societats civils i comunitat de béns:

 • NIF de la SC o CB
 • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors

Personas jurídicas:

 • NIF de l’empresa
 • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
 • Certificat de situació censal actualitzat
 • Escriptura de constitució, estatuts i document justificatiu de la seua inscripció en el registre oficial corresponent
 • DNI o NIE de la persona representant
 • Acreditació dels poders de la persona representant
 • Informe de la plantilla mitjana de treballadors/ores en situació d’alta actual i dels dotze mesos anteriors


Documentació per a tots els casos:
 • Curriculum vitae de la persona o persones promotores
 • Certificat de discapacitat dels / de les participants, si és el cas
 • Imprès d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal pròpi:

  Disponible en l'apartat "Impresos".

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Categoría “Projecte Jove”:
  • DNI o NIE
  • Pla d’empresa
 • Categoría “Dona Emprenedora”:
  • Pla d’empresa
  • DNI o NIE
  • Certificat actualitzat de situació censal
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social
  • Informe plantilla mitjana treballadors/ores en situació alta actual i dotze mesos anteriors
  • NIF de la SC o CB
  • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
  • Contracte de constitució registrat PROP
  • DNI o NIE de la persona representant
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • NIF de l'empresa
  • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
  • Escriptura constitució, estatuts i document justificatiu de inscripció en Registre Oficial
 • Categoría “Projecte Empresarial”:
  • Pla d’empresa
  • DNI o NIE
  • Certificat actualitzat de situació censal
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social
  • Informe plantilla mitjana treballadors/ores en situació alta actual i dotze mesos anteriors
  • NIF de la SC o CB
  • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
  • Contracte de constitució registrat PROP
  • DNI o NIE de la persona representant
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • NIF de l'empresa
  • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
  • Escriptura constitució, estatuts i document justificatiu de inscripció en Registre Oficial
 • Categoría “Gestió Empresarial”:
  • Memòria descriptiva de l’activitat Max 60 pàgines
  • Suport documental justificatiu dels mèrits que s’adduïsquen
  • DNI o NIE
  • Certificat actualitzat de situació censal
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social
  • Informe plantilla mitjana treballadors/ores en situació alta actual i dotze mesos anteriors
  • NIF de la SC o CB
  • Alta en el règim autònom de les persones integrants de la SC o CB
  • Contracte de constitució registrat PROP
  • DNI o NIE de la persona representant
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • NIF de l'empresa
  • Alta en la Seguretat Social de la persona representant de l’empresa
  • Escriptura constitució, estatuts i document justificatiu de inscripció en Registre Oficial

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1) Presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, dins del termini establit i sempre que es complisquen tots els requisits.

2) Després de la valoració dels criteris, la Comissió establirà un orde de prelació, de manera que els dos projectes/empreses de cada categoria amb mes puntuació seran els proposats per a ser beneficiaris del primer i segon premi, així com dos finalistes per categoria si així ho estima la Comissió. Esta proposta serà elevada per a l’aprovació a l’òrgan competent.

3) La notificació a les persones interessades és realitzarà per mitjà de la publicació en el web municipal de la llista dels projectes i empreses que han sigut seleccionats per a obtindre els premis. Esta publicació és realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als servicis públics. El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord serà de sis mesos, comptador des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Informació Complementària

La quantia màxima destinada a atendre estos premis puja a un total de 20.000 €, i el finançament s’efectuarà a càrrec de l’aplicació pressupostària IF650 24100 48100 del pressupost de l’exercici 2019, consignada a este efecte.

S’establix un primer premi de 3.000 € i un segon premi de 2.000 € per a cada categoria. Així mateix, la Comissió podrà designar un màxim de dos projectes/empreses finalistes, en el cas que considere que meresquen una especial distinció. Segons el parer de la Comissió, els premis o algun dels premis poden ser declarats deserts.

Estes dotacions estan subjectes a retencions fiscals, d’acord amb la legislació vigent.

Els projectes/empreses guardonats i els finalistes podran fer publicitat d’esta condició en capçaleres, anuncis i memòries, amb especificació de l’any en què van ser premiats, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació. l’Ajuntament de València podrà fer difusió i publicitat de les empreses i projectes guanyadors.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 25.5 de la LGSTermini màxim de resolució: Fins 6 mesosFins 6 mesos.Llei 39/2015, d'1 d'octubre Del procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Informació: 962081722

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

- CONVOCATÒRIA XII EDICIÓ PREMIS VALÈNCIA EMPRÉN, aprovada per Junta de Govern Local el 26 d'octubre de 2018

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de València de 2019.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE nº 236 de 2/10/2015), així com per qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

- Així mateix, estan sotmeses al règim de *minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de *minimis (*DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).

On dirigir-se

Servici d´Ocupació i Emprenedoria. C/Amadeu de Savoia,nº11. Nau Oest, 1ª planta, 46010 València

Tota la información es trova en la web www.valencia.es y www.valenciactiva.es

Es presentaran en els diferents Registres d´Entrada de l´Ajuntament de València o a través de la Seu Electònica Municipal, sense perjuí de poder presentar-les en el altres llocs previstos en l´article 38.4 de la LRJAP-PAC

Servicio d´Ocupación y Emprendeduría. C/Amadeu de Saboya,nº11. Nave Oeste, 1ª planta, 46010 Valencia
Toda la información se trova en la web www.valencia.es y www.valenciactiva.es
Se presentarán en los diferentes Registres d´Entrada de l´Ayuntamiento de Valencia o a través de la Sede Electònica Municipal, sin perjuicio de poder presentarlas en el otros lugares previstos en l´artículo 38.4 de la LRJAP-PEC

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
 • Amadeu de Savoia, 11 – Nau Oest – 1ª planta.
  Tel.: 96.208.17.25
  Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 hores

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.