Vehicles - Exempció de vehicles per a persones amb discapacitat o persones amb diversitat funcional en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Obtindre l'exempció en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat o diversitat funcional, empadronades al municipi de València i per al seu ús exclusiu sempre que la persona conductora residisca, al seu torn, en este municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle.

Requisits

 • El certificat de la persona discapacitada o amb diversitat funcional, titular del vehicle, ha de ser igual o superior al 33 %.
 • El vehicle ha de ser per a ús exclusiu de la persona titular (que el vehicle circule en tot moment amb la persona titular a bord, siga com a persona conductora o com a passatgera).
 • No ser persona beneficiària de l'exempció per un altre vehicle.
 • La persona discapacitada o amb diversitat funcional i la persona conductora habitual del vehicle ha d’estar empadronada al terme municipal de València.

Quan sol·licitar-ho

Abans del 31 de desembre de l'any anterior a aquell en què haja de fer efecte, sense que la seua concessió puga tindre caràcter retroactiu. En cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de presentació de la sol·licitud d'exempció serà d'un mes a partir de la data de matriculació del vehicle.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Per a realitzar el tràmit presencialment/via telemàtica:

En les Oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Document d'identitat.
 • En cas de representant legal o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.
 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família.
 • Original i còpia del permís de circulació del vehicle.
 • Còpia compulsada del certificat oficial del grau de discapacitat (expedit per la Comunitat Autònoma corresponent grau igual o superior al 33% o resolució de l'INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat Autònoma o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat).
 • Original i còpia del permís de conduir en vigor del titular del vehicle i del conductor habitual, en els casos en què el vehicle siga destinat per al transport de la persona discapacitada o amb diversitat funcional.
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança obligatòria en què consten les dades relatives al vehicle, així com a la persona propietària i a la persona conductora habitual d’este.
 • Declaració Responsable subscrita per la persona discapacitada o amb diversitat funcional (que li serà proporcionada en les oficines del Servici de Gestió Tributària Integral o bé consta en les pròpies instàncies de sol·licitud).
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit de procedir la devolució de l'import de l'Impost.
 • Original i còpia de la Targeta ITV en vigor.

En cas de presentació de la sol·licitud en un Registre Municipal

 • Es requerix instància de sol·licitud d'exempció de l'impost sobre vehicles de Tracció Mecànica acompanyada d'originals i fotocòpies de la documentació detallada en l'apartat de "Documentació que cal presentar" .
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol·licite el mateix
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
 • Número de compte de l'entitat bancària
 • Targeta ITV
 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família
 • Còpia compulsada del certificat oficial del grau de discapacitat
 • Permís de circulació del vehicle
 • Declaració Responsable subscrita per persona amb discapacitat o amb diversitat funcional
 • Permís de conduir en vigor
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança obligatòria:

  En què consten les dades relatives al vehicle, així com a la persona propietària i a la persona conductora habitual d’este.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitud formulada presencialment en qualsevol oficina de Gestió Tributària Integral.
 • Sol·licitud formulada via telemàtica.
 • Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d’instància als registres municipals.

Informació Complementària

 • L'exempció s'aplica mentre es mantinguen els requisits exigits.
 • L’exempció no resulta aplicable als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà denegada mentre l'anterior tinga vigència. En els casos de renúncia a l'anterior exempció, transferència del vehicle o baixa definitiva d'este, l'exempció pel nou vehicle, en el cas de ser concedida, produiria efecte a partir de l'exercici següent.
 • El vehicle ha de posseir la ITV en vigor.
 • La persona conductora habitual de la declaració responsable serà la mateixa que la persona que figure en la pòlissa de l'assegurança obligatòria.
 • En el cas que la persona discapacitada o amb diversitat funcional i el conductor del vehicle (en el cas que siga un tercer diferent de la persona discapacitada o ambdiversitat funcional) consten empadronats a València, però de la pòlissa del’assegurança del vehicle aportada es desprenga un altre domicili de residènciad’un municipi diferent de València, haurà d’adjuntar un certificat expedit perl’Ajuntament en el terme municipal on conste el domicili referit, acreditatiu de nodisfrutar de l’exempció en el pagament de l’impost per un altre vehicle de la seuatitularitat, així com la documentació acreditativa de residir en l’immoble en quèconsta empadronat a València (rebuts de consum de llum, aigua, gas, internet, targeta de seguretat social, contracte d’arrendament…), tots referits al dit immoble.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosFins a 6 mesos.Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Impresos

Sol.licitud d'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenances

Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Legislació

 • Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004

On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en qualsevol de les oficines de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributaria Integral (963 895 079) o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació

 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

En caso de fallecimiento del titular,¿De qué manera hay que proceder para dar de baja la execion?
¿Cómo solicitar la exención del impuesto de circulación en Valencia?
¿Cuál es el modelo de la solicitud de exención del impuesto de circulación en Valencia?
POR CAMBIO DE COCHE.PEDIR LA EXCECION SOBRE SOBRE EL IMPUESTO DE CIRCULACION PARA EL COCHE NUEVO
¿Cuándo tengo que presentar la exención del impuesto de circulación en Valencia?
¿Qué requisitos tiene la exención del impuesto de circulación en Valencia?
¿Cuándo solicitar la exención del impuesto de circulación en un coche de nueva compra?
¿CUANDO DICE TERMINO MUNICIPAL DE VALENCIA , A QUE SE REFIERE?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.