València Activa Emplea 2019

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida, a temps complet, en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

 • Programa I: foment de la contractació indefinida inicial a temps complet.
 • Programa II: foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques, comunitats de béns o un altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguen concertar els contractes de treball subvencionables previstos en la convocatòria.

Requisits

Requisits generals de les persones o entitats sol·licitants
a) Que la persona o entitat que sol·licita la subvenció tinga el domicili fiscal en el terme municipal de València. No podran ser beneficiàries les empreses o persones autònomes que complisquen este requisit per haver traslladat el domicili fiscal al terme municipal de València posteriorment a l'1 de gener del 2019.
b) Que el nombre total de persones treballadores de l'empresa no siga superior a 49.
c) No haver sol·licitat o obtingut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.
d) En cas de comunitats de béns i societats civils, ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns, i no podrà dissoldre's esta agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la LGS. Així mateix, en cas de concessió de l'ajuda, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de l'ajuda.
e) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.
f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini corresponent de justificació.
g) No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant de la Seguretat Social. Este requisit s’ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la ajuda, si és el cas.

h) No haver-se beneficiat de les ajudes València Activa Emplea en 2017 o 2018, ni les Ajudes Emprén, Consolidart, Impuls Econòmic o Crea, ni dels premis València Emprén ni les distincions als projectes participants en l’Itinerari de creació i consolidació d´empreses, programes gestionats pel Servici d'Ocupació i Emprenedoria, en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

Requisits addicionals Programa I
A més dels requisits generals, les persones sol·licitants del Programa I d'ajudes hauran de complir els requisits següents:
a) Que la contractació supose un augment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos previs a la data del dia del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

Requisits addicionals Programa II
A més dels requisits generals, les persones sol·licitants del Programa II d'ajudes hauran de complir els requisits següents:
a) Que la contractació supose el manteniment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels 6 mesos previs a la data del dia de la transformació del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.
b) Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació.
c) Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Requisits de les persones contractades
Les persones contractades hauran de complir els requisits següents:
a) Estar empadronades en el municipi de València durant un període mínim de 3 mesos previs a la contractació o a la transformació del contracte en indefinit. L’empadronament haurà de mantindre's, com a mínim, fins a la data de concessió de l'ajuda, si és el cas.
A més d'este requisit, les persones contractades respecte al Programa I d'ajudes, hauran de:
b) Estar en situació de desocupació, és a dir, no estar inscrites en cap règim de la Seguretat Social durant el dia previ previs a la contractació.
c) Estar inscrites com a desocupades com a mínim, el dia previ amb caràcter previ a la contractació en els corresponents centres LABORA i estar en possessió del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) actualitzat.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 20 dies hábils comptadors des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte BOP: 13/05/2019

Termini de sol·licitud: del dia 14/05/2019 fins al 10/06/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

a) Documentació general

1.- Documentació acreditativa i identificativa de l'entitat o del particular sol·licitant:

- En cas de persones físiques:

 • DNI per les dos cares o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica.
 • Resolució/certificat de l'alta en la Seguretat Social.
 • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/es en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió, emés per la Seguretat Social.
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/es en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió que incloga el dia de la contractació o conversió, emés per la TGSS.

- En cas de societats civils i comunitat de béns:

 • NIF de l'empresa
 • DNI per les dos cares o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica
 • Resolució/certificat de l'alta en la Seguretat Social de les persones sòcies/comuneres que exercixen treball efectiu
 • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/ores de l'empresa en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió, emés per la Seguretat Social
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió que incloga el dia de la contractació o conversió, emés per la TGSS.

- En cas de persones jurídiques:

 • NIF de l'empresa.
 • NIF o NIE de la persona representant legal.
 • Resolució/certificat de l'alta en la Seguretat Social de la persona representant legal en l'empresa que sol·licita l'ajuda.
 • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de la persona representant legal.
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/ores de l'empresa en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió, emés per la Seguretat Social.
 • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió que incloga el dia de la contractació o conversió, emés per la TGSS.

2. - DNI o NIE de la persona contractada.

b) Documentació addicional Programa I d'ajudes

Les persones sol·licitants de les ajudes del Programa I, a més de la documentació assenyalada en l'apartat a, hauran d'aportar:

- Contracte de treball firmat per les parts, de caràcter indefinit, que dóna lloc a l'ajuda, junt amb el justificant de la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de tal contracte.

- Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.

- Document actualitzat d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) de la persona contractada.

- En el cas que la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius amb subvenció de major quantia, acreditació de la dita situació:

 • certificat de períodes d'inscripció, en cas d'haver estat inscrit/a ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a desocupat/ada durant 12 mesos o més.
 • certificat que acredite el grau de diversitat funcional de la persona contractada.

c) Documentació addicional Programa II d'Ajudes

Les persones sol·licitants de les ajudes del Programa II, a més de la documentació assenyalada en l'apartat a, hauran d'aportar:

 • Contracte inicial de treball, temporal o de duració determinada, firmat per les parts, junt amb el justificant de la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de tal contracte, així com documentació corresponent a les pròrrogues que pogueren haver-se realitzat.
 • Alta inicial en la Seguretat Social de la persona contractada, així com les pròrrogues que pogueren haver-se realitzat.
 • Contracte de treball indefinit, firmat per les parts, en les clàusules específiques del qual conste que es tracta d'una conversió de temporal en indefinit, junt amb el justificant de la comunicació al SEPE de la transformació de tal contracte.
 • Comunicació sobre modificació de la clau identificativa del contracte de treball en les actuacions davant de la TGSS.
 • En el cas que la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius amb subvenció de major quantia, acreditació de la dita situació, en concret: certificat que acredite el grau de diversitat funcional de la persona contractada.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I de la sol·licitud d'Ajudes València Activa Emplea:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza aquest mitjançant aquesta seu electrònica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
  • Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social
  • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s, emés per la Seguretat Social:

   informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió, emés per la Seguretat Social.

  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s, emés per la TGSS:

   informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió que incloga el dia de la contractació o conversió, emés per la TGSS.

  • NIF de l'empresa
  • DNI o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica, de les persones sòcies/comuneres:

   DNI per les dos cares o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica, de les persones sòcies/comuneres.

  • Resolució/certificat de l'alta en la Seguretat Social de les persones sòcies/comuneres que exercixen treball efectiu
  • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
  • Contracte de constitució debidament registrat en el PROP
  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/ores de l'empresa, emés per la Seguretat Social
  • Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social de la persona representant legal en l'empresa
  • Escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de la persona representant legal
  • DNI o NIE de la persona contractada
  • Contracte de treball de caràcter indefinit i justificant de la comunicació al SEPE de tal contracte:

   contracte de treball firmat per les parts, de caràcter indefinit, que dóna lloc a l'ajuda, junt amb el justificant de la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de tal contracte.

  • Alta en la Seguretat Social de la persona contractada
  • Document actualitzat d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) de la persona contractada
  • Certificat de períodes d'inscripció:

   en el cas que la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius amb subvenció de major quantia, acreditació de la dita situació. En cas d'haver estat inscrit/a ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a desocupat/ada durant 12 mesos o més.

  • Certificat que acredite el grau de diversitat funcional de la persona contractada:

   en el cas que la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius amb subvenció de major quantia, acreditació de la dita situació.

 • Programa II: foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
  • Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social
  • Certificat actualitzat de situació censal en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s, emés per la TGSS:

   informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió que incloga el dia de la contractació o conversió, emés per la TGSS.

  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/s, emés per la Seguretat Social:

   informe de plantilla mitjana de treballadors/s'en situació d'alta dels sis mesos anteriors al dia de la contractació o conversió, emés per la Seguretat Social.

  • NIF de l'empresa
  • DNI o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica, de les persones sòcies/comuneres:

   DNI per les dos cares o NIE, acompanyat del passaport, si ho indica, de les persones sòcies/comuneres que exerceixen treball efectiu.

  • Resolució/certificat de l'alta en la Seguretat Social de les persones sòcies/comuneres que exercixen treball efectiu
  • Contracte de constitució debidament registrat en el PROP
  • Informe de plantilla mitjana de treballadors/ores de l'empresa, emés per la Seguretat Social
  • Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social de la persona representant legal en l'empresa
  • Escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de la persona representant legal
  • DNI o NIE de la persona contractada
  • Contracte inicial de treball:

   temporal o de duració determinada, firmat per les parts, junt amb el justificant de la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de tal contracte, així com documentació corresponent a les pròrrogues que pogueren haver-se realitzat.

  • Alta inicial en la Seguretat Social de la persona contractada, així com les pròrrogues que pogueren haver-se realitzat
  • Contracte de treball indefinit i justificant de la comunicació al SEPE de la transformació de tal contracte:

   contracte firmat per les parts.

  • Comunicació sobre modificació de la clau identificativa del contracte de treball:

   en les actuacions davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Certificat que acredite el grau de diversitat funcional de la persona contractada:

   en el cas que la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius amb subvenció de major quantia, acreditació de la dita situació.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Es verificarà el compliment de les condicions imposades i requisits per a adquirir la condició de beneficiari/a de la subvenció. Al finalitzar esta fase es publicarà un llistat provisional, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament <valència.és>, contenint les sol·licituds admeses i sol·licituds excloses per incompliment dels requisits establits en esta convocatòria, a fi que en un termini de 10 dies hàbils les persones interessades efectuen les al·legacions que estimen pertinents.

A continuació es comprovarà que la documentació que acompanya a les sol·licituds admeses és correcta i es farà pública en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament <valencia.es> la llista provisional de les sol·licituds admeses amb documentació completa i les sol·licituds admeses amb documentació incompleta, obrint-se un termini de 10 dies hàbils perquè les persones interessades esmenen la falta de documentació, tenint-les per desistides de la seua sol·licitud si no ho feren. En cas d'esmena de documentació, es considerarà com a data de registre d'entrada la de l'última presentació de documentació relativa a la sol·licitud. Si amb la documentació aportada es comprovara l'incompliment de les condicions i requisits per a adquirir la condició de beneficiari/a, es procedirà a l'exclusió de la dita sol·licitud.

Una vegada revisades les sol·licituds, i en virtut de la concurrència competitiva, si resulta esgotat el crèdit disponible amb les sol·licituds completes i correctes, es procedirà directament a la fase de resolució de la convocatòria, no requerint-se la documentació de les sol·licituds admeses que estigueren incompletes.

La proposta de concessió contenint el llistat de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades serà publicada en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament (valència.es), a fi que, en un termini de 10 dies des de la publicació, les persones interessades efectuen les al·legacions que estimen pertinents.

En el mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Gastos, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, sol·licitud que es troba disponible la web municipal, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se la dita sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 25.5 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos6 mesos.Punt 13.2 de la convocatòria i25.4 LGS.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081981 Servici d'Ocupació i Emprenedoria. Ajudes

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Convocatòria reguladora de les ajudes municipals València Activa Emplea 2019.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei 38/2003.

On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d'Ocupació i Emprenedoria, es presentaran en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà realitzar la presentació telemàtica a través la pàgina web de l'Ajuntament de València, valencia.es. (Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València).

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
 • Amadeu de Savoia, 11 – Nau Oest – 1ª planta.
  Tel.: 96.208.17.25
  Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 hores

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.