Teleassistència per a persones majors o amb discapacitat

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

La Teleasistència domiciliària és un servei que, a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic situat en un centre d'atenció i en el domicili de les persones beneficiàries, permet a les persones majors i/o amb discapacitat, amb només accionar el dispositiu que porten constantment posat, entrar en contacte verbal mans lliures, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal específicament preparat per a donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per si mateixa o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de la persona beneficiària o existents en la comunitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El servei es prestarà a:

1. Persones majors de 65 anys que visquen soles, o bé que, tot i que convisquen amb unes altres, aquestes presenten característiques semblants d'edat i/o discapacitat.

2. Persones menors de 65 anys, amb qualificació oficial de discapacitat o que siguen perceptores d'una pensió d'incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.

Requisits

 • Empadronament en el municipi de València.
 • Tindre cobertes les necessitats bàsiques de l'habitatge, alimentació, higiene personal i del domicili, el qual ha de disposar de línia telefònica i subministrament elèctric.
 • Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència no excedisquen de 19.170 € (per a unitats familiars d'1 membre) i de 22.365 € (per a unitats familiars de 2 membres o més).
 • No presentar malalties mentals greus, demències senils o discapacitats inhabilitants per al maneig del sistema de teleasistència.

Es consideraran ingressos familiars, els ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat de convivència. A tals efectes, es computaran tots els ingressos procedents de pensions, sous, rendes, propietats, interessos bancaris i qualsevol altre que figure en la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina acompanyat de la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
 • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
 • Informe mèdic de reconeixement de prestacions socials de la persona sol·licitant i de les persones convivents
 • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

  Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de no autoritzar:
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització:

   de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

  • Situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Certificat d'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar
  • Certificats acreditatius de pensions:

   si hi ha pensionistes.

 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat:
  • Certificat de grau de discapacitat
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que pertanga a classes passives o tinga pensions a l'estranger:
  • Certificat de pensions
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que haja de satisfer pensions compensatòries i/o d'aliments:
  • Sentència que així ho establisca
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona ingressada en residència:
  • Document d'ingrés residencia de tercera edat expedit per la pròpia residència:

   indicant la quantia econòmica que s'abona.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

La persona interessada ha d'acudir al Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili on serà atesa per una o un professional que l'informarà sobre aquest servei facilitant-li els impresos i indicant-li la documentació que ha d'aportar.

Quan tinga emplenada la sol·licitud, al costat de tota la documentació, pot presentar-la en aquest mateix Centre.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosDe 3 a 6 mesos.Hi ha un nombre de terminals contractat i el temps d' espera dependrà de les vacants que hi haja en aqueix moment, que depenendrà de les baixes que es van produint.

Atenció telefònica

010

Impresos

Sol·licitud de servicis domiciliaris

Legislació

LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

Al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIA
 • C/ Sarrión, 14
  Tel.: 963 127183
  dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
  cmsslasaidia@valencia.es

Oficines on presentar

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIA
 • C/ Sarrión, 14
  Tel.: 963 127183
  dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
  cmsslasaidia@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

¿Dónde presento en Benimaclet la teleasistencia en Valencia?
¿Cuáles son los requisitos para pedir la teleasistencia en Valencia?
Los menores de 65 años, ¿tienen derecho a teleasistencia en Valencia?
¿Qué documentación tengo que presentar para la teleasistencia en Valencia?
¿Necesito cita previa para pedir la teleasistencia en Valencia? ¿Dónde la pido?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.