Subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme.

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Subvencions en règim de concurrència competitiva convocades per l'Ajuntament de València destinades a entitats ciutadanes que tinguen el seu domicili social a l’àrea geogràfica del terme municipal de València, que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Locals, per a la realització d’activitats que fomenten l’associacionisme i la participació ciutadana.

Les modalitats de subvenció (línies bàsiques d’actuació) són:

 1. Foment de la dinamització i vertebració de la vida col.lectiva en els barris o districtes.
 2. Foment de los processos de participació ciutadana.
 3. Foment de l’elaboració i difusió d’estudis.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran concórrer a las convocatòries que regulen estes bases les associacions o entitats sense ànim de lucre la finalitat de les quals siga la realització de projectes, programes i accions que fomenten el asociacionisme i/o la participació ciutadana.

Requisits

 • Tindre el seu domicili social a la Ciutat de València.
 • Estar inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP de l’extracte de la convocatòria i complir amb l’obligació continguda en l’article 54 del Reglament de transparència i participació ciutadana de 28 de setembre de 2012, quant a la notificació al Registre de qualsevol modificació de les dades que conté.
 • No trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies relacionades en els arts. 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.
 • Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Seguretat Social. No tenir deute pendent amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la convocatòria, qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en els casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • Les persones associades de la beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, tindran igualment la condició de beneficiàries, d’acord amb el que es disposa en l'art. 10.3 de l'Ordenança General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: 31/05/2019

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica
 • Pot descarregar-se els annexos en l'apartat "Impresos".
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme:
  • Nom de l'entitat i representant legal, línia d'actuació i indicació de la Junta Municipal per la qual concorren:

   Respecte a les associacions que pretenguen actuar de forma mancomunada en la realització del projecte, s’hauran de fer constar expressament en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada integrant de l'agrupació, així com l'import que s’aplicarà a cadascun/a de les associacions. Haurà de nomenar-se una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que correspon a l'agrupació.

  • Projecte:

   Segons model annex I.

  • Fotocòpia del CIF, o certificat del secretari on conste el domicili social i codi de compte corrent:

   En el cas que s'haguera modificat el compte corrent haurà de sol·licitar l’actualització per mitjà de la presentació de sol·licitud d'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi.

  • ANNEX 2. Declaració responsable
  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT):

   S'haurà d'aportar només en el cas de no autoritzar expressament a la consulta directa.

  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS):

   S'haurà d'aportar només en el cas d'oposar-se expressament a la consulta directa.

  • ANNEX 3. Certificat d'entitats que presenten projectes de manera conjunta:

   Documentació que regula la responsabilitat de cadascuna d'elles en relació amb la gestió del projecte.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

-Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació exigida.

-Cada entitat sol·licitant presentarà un únic projecte, de forma individual o de forma conjunta amb una altra entitat, especificant la línia d'actuació que procedisca.

-Executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits.

-Comunicar l'inici de les activitats, les possibles modificacions als projectes i la justificació final tal com es regula en la present convocatòria

-Justificar davant l'Ajuntament de València l'aplicació dels fons rebuts, la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi de la subvenció en la forma i terminis determinats.

- L'entitat beneficiària facilitarà la comprovació per part d'aquesta Corporació de la realització global del programa en qualsevol fase d'execució d'aquest.

-Conservar durant 4 anys des de la fatxa de justificació els llibres comptables i documents justificatius dels fons rebuts, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control

-Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Haurà de comunicar-se tan prompte com es conega i abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

-Fer pública l'esment de cofinançament de l'Ajuntament de València, el desplegament dels programes i incloure el logotip municipal i la inscripció 'Ajuntament de València, Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal'.

Compliment de la resta d'obligacions establides en les clàusules reguladores de les subvencions.

Justificació:

-El període d'execució dels projectes tindrà una duració màxima de 12 mesos

-Les entitats beneficiàries podran iniciar les activitats des de l'1 de gener de 2019 o bé després del cobrament de la subvenció (perquè en cas de no iniciar l'execució del projecte en el termini assenyalat, les entitats quedaran obligades a reintegrar els fons percebuts), sent el termini màxim per a iniciar el projecte després del cobrament de la subvenció d'un mes.

-Les entitats perceptores de la subvenció estan obligades a justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat. Seran aplicables les disposicions dels articles 28 i següents de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València.

-Les justificacions podran presentar-se per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica) segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, i tindran caràcter d'originals. L'entitat haurà d'indicar en cadascun dels documents el nom de la convocatòria, any i quantia o percentatge imputat a la subvenció. Cadascun dels documents que formen part de la justificació estarà signat per la persona responsable de l'entitat.

La justificació haurà de revestir la forma de compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada. Es durà a terme en el termini màxim de dos mesos, des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat, per mitjà de la presentació de la relació de documents del compte justificatiu.

1. El compte justificatiu contindrà la informació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import i les dates d'emissió i de pagament. En cas que la subvenció es otorgue de conformitat amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

c) Les factures i els documents restants de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, als quals s'unirà la documentació acreditativa dels pagaments realitzats.

-Haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable on s'acredite que les factures són originals i guarden relació amb l'activitat subvencionada.

Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran de complir els requisits següents:

- Hauran d'ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa que ho substituïsca.

Els Justificants que acrediten la despesa de la totalitat del projecte, deuràn complir els següents requisitos:

-Tots els documents justificatius (factures, tiquets..) de la despesa hauran de ser originals,(factures per a despeses superiors a 120 €, i tiquets o equivalents per a les despeses inferiors a 120 € amb cognoms i nom del proveïdor, CIF, Data, breu descripció gasto i tipus IVA aplicable)

-Les dates de les factures i justificacions de les despeses deurán estar compreses dins del termini de ejecució del proyecte, segons la convocatòria. En els justificants haurà de constar dades d'entitat proveïdora, els del comprador que és l'entitat beneficiària, i els detalls de béns i serveis consumits. En tots els casos ha de constar la justificació de la retenció de l'IVA i l'ingrés d'impostos, taxes i Seguretat Social que corresponga.

Totes les despeses es consideraran justificats únicament si consta el pagament mitjançant algun d'aquests procediments:

Data i signatura de persona o entitat subministradora en el document justificatiu amb la fórmula “vaig rebre” o similars

Rebut adjunt al document justificatiu que faça referència a les dades bàsiques del justificant, o

Rebut adjunt al document justificatiu, acreditatiu del càrrec en banc per a despeses domiciliades en comptes bancaris.

- Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d'adjuntar certificat expedit por òrgan competent que acredite de forma fefaent l'exempció que es trate ..

- En cas de justificació de despeses de personal amb relació laboral hauran de presentar rebuts de la nòmina i documents d'abonament de quotes de la Seguretat Social. En cas de despeses en concepte d'activitat professional, haurà de presentar factura de la quantitat deduïda: retenció i ingrés per mitjà de document liquidatiu corresponent en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les quantitats d'IRPF.

d) Acreditació o Justificació del compliment de l'obligació de realitzar mesures de publicitat i difusió en la documentació i propaganda de l'activitat subvencionada per aquest Ajuntament

e) Un detall altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

f) Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que es deriven.

Informació Complementària

Després de la recepció de les sol·licituds, s'exposaran al públic les sol·licituds amb falta de documentació i s'obrirà un termini de deu diez hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè esmenen, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda en concepte de subvenció, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament, quan concórrega algun dels suposats tipificats en l'article 37 de la Llei General de subvencions i 39 i següents d'Ordenança General de Subvencions.

Aquesta obligació serà independent de les sancions que, si escau, resulten exigibles.Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArt. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre: Venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a considerar desestimada per silenci.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos6 mesos.6 mesos.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

ANNEX 2. Declaració Responsable sol.licitud foment associacionisme
ANNEX 1. Projecte sol·licitud subvenció foment associacionisme.
ANNEX 3. Certificat entitats conjuntes subvenció foment associacionisme

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Bases per a les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de Participació ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme (2019)
 • Modificació convocatòria subvenciones a entitats ciutadanes.
 • Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2019
 • Llei 28/2003, de 17 de novembre General de Subvencions
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol d'aprovació del reglaments de la llei 38/2003, General de Subvencions

Oficines d'informació

 • SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2622
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.