Sol·licitud per a formar part de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Tràmit previst per a formar part de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil.
El voluntariat de Protecció Civil està format per persones físiques que, lliure i desinteressadament s'integren en els Servicis de Protecció Civil d'este Ajuntament , on desenvoluparan les funcions pròpies de protecció civil, establides en el Reglament.

Hauran de ser majors de 18 anys o a partir de 16 anys amb autorització paterna/materna.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major de 18 anys en el moment de la seua incorporació a l'agrupació. En el cas de tindre entre 16 i 18 anys, haurà d'aportar permís del tutor/a legal.

Requisits

 • Ser major de 18 anys o a partir de 16 anys amb autorització paterna / materna.
 • Realitzar la sol·licitud explícita (segons model disponible en aquesta mateixa pàgina) i per escrit d'incorporació a l'agrupació acompanyada d'una declaració de no trobar-se inhabilitat/inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, en la que figure el compromís de complir este Reglament i tota la normativa vigent sobre protecció civil i voluntariat així com d'executar les tasques que se li encomanen i les instruccions que se li impartisquen per les autoritats competents o els seus comandaments superiors.
 • No patir malaltia, ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies del seu destí o lloc específic.
 • Superar les proves psicotècniques, si procedix, establides per l'Ajuntament de València per a comprovar la idoneïtat de la persona aspirant. Superar El Curs de Formació Bàsic, que s'impartirà seguint els requisits per a la seua homologació establits per l'Escola de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, sobre els coneixements relacionats amb les funcions del voluntariat de protecció civil i els Plans de Protecció Civil en vigor en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i que consistirà en una formació teoricopràctica la duració i de la qual continguts seran fixats pel Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències (Unitat de Protecció Civil) de l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia hàbil en horari d'atenció al públic.

Documentació a presentar

Instància normalitzada de sol·licitud, acompanyada de la següent documentació:

 • Fotocòpia DNI.
 • En cas de tindre entre 16 i 18 anys, autorització del pare/mare o tutor/a legal.
 • Fotocòpia permís de conduir si se'n té.
 • Currículum Vitae.
 • Compromiso de cumplimiento del Reglamento de la Agrupación de Voluntariat de Protección Civil de l'Ajuntament de València i tota la normativa vigent sobre protecció civil i voluntariat.
 • Declaració de no trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud per a formar part de l’Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil per a majors d'edat:
  • Currículum vitae
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Còpia permís de conduir
 • Sol·licitud per a formar part de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil per a menors d'edat:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Currículum vitae
  • Autorització de la mare, pare o tutor/a legal
  • Còpia permís de conduir

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació en Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Instància de Sol·licitud, acompanyada de la documentació senyalada a l'apartat “documentació a presentar”
 • Assistència, si és el cas, a la revisió mèdica a càrrec de personal mèdic de Bombers

Informació Complementària

El voluntariat de protecció civil està format per persones físiques que, lliure i desinteressadament s'integren en els Servicis de Protecció Civil d'este Ajuntament , on desenvoluparan les funcions pròpies de protecció civil, establides en el reglament.

Hauran de ser majors de 18 anys o a partir de 16 anys amb autorització paterna/materna.

Els voluntariat de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil, presten servicis de suport als grups de intervenció (unitat de protecció civil, bombers, policia local, creu roja, etc.) en actes de concurrència massiva que tenen lloc a la nostra ciutat com ara:

 • Fórmula 1.
 • Copa Amèrica.
 • V Encontre Mundial de les Famílies.
 • Actes pirotècnics (mascletades i castells de focs artificials).
 • Concerts.
 • Partits de futbol d'alt risc (València-Madrid, València-Barcelona, Champion League, etc.)
 • Mundial d'atletisme.
 • Actes fallers.
 • Cavalcades.
 • Etc.

Així mateix també es realitzen les següents activitats:

 • Prevenció d'Incendis forestals al Saler.
 • Assistència a simulacres.
 • Col·laboració en emergències (accident del metro, incendi forestal, etc).

Tambén es presta col·laboració amb altres agrupacions i entitats: Circuit de velocitat de Xest, etc.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Impresos

Sol·licitud d'admissió per a la selecció de personal voluntari de Protecció Civil

Ordenances

Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de València

Legislació

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 2/1985, de 21 de gener de Protecció Civil.
 • Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, Norma Bàsica de Protecció Civil.
 • Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
 • Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Decret 7/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament autonòmic dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil i estatut del Voluntariat de Protecció Civil.
 • Ordre de 26 de maig de 2008 de la Conselleria de Governació, pel qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 26 de maig de 2008 del conseller de Governació, per la qual es crea el fitxer informatitzat del Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. UNITAT DE PROTECCIÓ CIVIL. OFICINA DE VOLUNTARIAT
 • Avinguda de la Plata s/n 46013 València
  Tel.: 96.208.49.27 - 96.208.49.35
  pvaliente@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Compaginar con el trabajo
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.