Sol·licitud d´autorització per a la tinença d’animals potencialment perillosos

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar l'autorització per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Són potencialment perillosos els animals següents:

a) Gossos (amb més de 3 mesos d'edat) de les races següents:

 • AMERICAN PIT BULL TERRIER
 • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
 • AKITA INU
 • BULLMASTIF
 • BULL TERRIER
 • DOBERMAN
 • DOGO ARGENTINO
 • DOGO DE BURDEOS
 • FILA BRASILEñO
 • MASTíN NAPOLITANO
 • PERRO DE PRESA CANARIO
 • PERRO DE PRESA MALLORQUIN
 • ROTTWEILER
 • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
 • TOSA INU

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre si, o amb altres races, obtenint una tipologia semblant a alguna d'estes races, així com aquells les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de què figuren en l'annex II del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenrotlla la Llei 50/99, del Règim Jurídic d'Animals Potencialment Perillosos, llevat de les excepcions referents a gossos guia o d'assistència, conforme condicions establides en el citat RD.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l'autoritat competent, amb un informe previ d'un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Animals de la fauna salvatge:

- Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
- Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precise d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
- Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones residents a València que desitgen ser titulars de gossos potencialment perillosos, així com aquelles altres que, sense ser-los, passegen habitualment als dits animals, i que siguen residents a València.

Requisits

 • Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal.
 • No haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Estar l'animal inscrit en el cens municipal caní.

Quan sol·licitar-ho

 • En el cas de gossos : abans que complisca tres mesos de vida o un mes des de l'adquisició.
 • En la resta de casos: abans de posseir l'animal.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol.licitud de llicència inicial:
  • DNI o targeta d'estranger de la persona que vaja a ser titular de l'animal (sempre major d'edat)
  • Declaració signada de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre
  • Certificat d'aptitud psicològica i aptitud física:

   similar als que s'expedeixen per a la possessió d'armes de foc.

   Els certificats se sol·liciten i obtenen en els Centres de Reconeixement autoritzats, ha d'expedir-los la persona directora del centre.

  • Document complet de condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora respecte a l'assegurament del risc de tinença d'aquests animals:

   en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga com siga el nombre de sinistres/any que es puguen produir). Respecte a l'assegurança de responsabilitat civil.

   El segur, siga quina siga la seua modalitat, ha de cobrir la responsabilitat civil pels danys a tercers que puga causar l'animal, sense que puga excloure's de la condició de tercers a qualsevol persona que no siga part en el contracte, propietari de l'animal i acceptant d'una banda, i companyia asseguradora per un altre.

   La pòlissa cobrirà els danys causats a tercers en els termes establits en l'articule 3r del Decret 145/2000, pel qual es desenvolupa a la Comunitat Valenciana la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i en l'articule 1.905 del Codi Civil.

   Es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Rebut de pagament en el qual conste el número de pòlissa, la companyia asseguradora i el període de vigència de l'assegurança
  • Inscripció de l'animal en el RIVIA (veure tràmit corresponent):

   es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal, actualitzats:

   es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Sol·licitud signada d'antecedents penals, que gestionarà l'Ajuntament:

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa
 • Sol·licituds anuals. Per a mantindre la vigència de les llicències durant els 5 anys següents a la seua concessió:
  • Actualització de la cartilla sanitària de l'animal, o del seu passaport
  • Rebut del pagament anual del segur, en què conste clarament el número de pòlissa i la companyia asseguradora:

   el canvi d'aquesta, o de les condicions pot determinar pèrdua de vigència de la llicència.

  • Carnet de llicència expedit
 • Sol·licituds de renovació cada 5 anys. Amb antelació de 3 mesos a la data de terminació de la vigència de la llicència concedida:
  • DNI o targeta d'estranger de la persona que sol·licita la renovació
  • Carnet de llicència expedit
  • Declaració signada de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre
  • Certificat d'aptitud psicològica i aptitud física:

   similar als que s'expedeixen per a la possessió d'armes de foc.

   Els certificats se sol·liciten i obtenen en els Centres de Reconeixement autoritzats, ha d'expedir-los la persona directora del centre.

  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal
  • Nou document complet de condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora de l'assegurament del risc de tinença d'aquests animals:

   en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga com siga el nombre de sinistres/any que es puguen produir).

   S'aportarà només si ha canviat de companyia o tipus de pòlissa, respecte a l'assegurança de responsabilitat civil.

  • Rebut de pagament en el qual conste que el segur està en vigor
  • Sol·licitud d'antecedents penals per a la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos (sol·licitud que serà gestionada íntegrament, per la Secció Administrativa):

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Resguard que acredite el pagament de la taxa

Taxes

Taxa

Taxa per prestació de servicis de sanitat:
Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a sol.licitud de la llicència.
Quantia per a 2019: 14,43 euros.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidacions.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitar i obtindre la llicència abans de posseir l'animal
 • Una vegada concedida la llicència, anualment s'haurà de presentar una instància en Registre d'entrada, adjuntant la documentació assenyalada, a fi de mantindre la vigència de la mateixa.
 • Cada cinc anys, s'haurà de renovar la llicència atorgada.

En el cas dels gossos deurà, simultàniament, sol·licitar-se la inscripció en el Cens Caní Municipal

Informació Complementària

Les llicències tenen una vigència de 5 anys, però cada any haurà de presentar-se per Registre d'entrada la documentació indicada adés, per a mantindre la vigència de l'autorització.

Les renovacions de la llicència han de sol·licitar-se amb 3 mesos d'antelació a la data de fi de la vigència quinquennal.

Els gossos potencialment perillosos han de circular sempre per vies i espais públics subjectes amb corretja curta (menys de 2 metres i no extensible), amb el boç posat i en cap cas conduïts per menors d'edat.

La possessió d'un animal sense la tinença de la corresponent Llicència donarà lloc a l'inici d'expedient sancionador i al decomís del mateix per l'Ajuntament de València, fins a la seua legalització.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Si vosté vol sol·licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa / el tribut en esta pàgina.

Impresos

Instància general
Sollicitud d'Antecedents Penals per a la Llicència de Tenència d'Animals Potencialment Perillosos

Ordenances

Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat

Legislació

 • Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Protecció dels Animals de Companyia, en la seua redacció donada per Llei 12/2009.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març pel qual es desenrotlla la Llei 50/1999.
 • Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE SANITAT. SECCIÓ ADMINISTRATIVA
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78, Ext.: 2330 2329, 2331, 2341, 2347, 2351,.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.