Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter informatiu o solidari

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud d'ocupació del domini públic (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic) mitjançant la instal·lació de taules informatives i altres instal·lacions accessòries, amb la finalitat de realitzar labors divulgatives, difusores, no publicitàries, de recollida de signatures, o col·lectes amb finalitats benèfiques per a causes humanitàries d'especial significació ciutadana i d’interès general.

Així mateix, seguiran este tràmit les sol·licituds d'instal·lació temporal de mercats ambulants o benèfics i la realització d'altres activitats amb finalitats solidàries i benèfiques, sempre que el benefici de la recaptació de fons es destine íntegrament a les causes esmentades.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones jurídiques: organitzacions no governamentals, partits polítics o entitats de caràcter social sense ànim de lucre legalment constituïdes.

Requisits

 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.
 • En el cas d'instal·lació de taules petitòries i mercats ambulants o solidaris, només s'autoritzaran quan les sol·licituds estiguen avalades per una administració pública amb competència en la matèria per a la qual es pretén efectuar la recaptació.

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

Documentació a presentar

Caldrà omplir i firmar el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit” i s’hi adjuntarà la documentació indicada. Vegeu l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter informatiu o solidari.:
  • Memòria descriptiva d'activitat:

   La memòria ha de contindre:

   1. Dia o dies de celebració (per ordre cronològic, si és el cas), amb horaris d’inici i fi de l’ocupació (incloent-hi muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s que s’ocuparan en cada data i descripció de l’activitat/s que es realitzaran.
   2. Nombre previst d’assistents a l’esdeveniment.
   3. Indicació expressa de si és necessari el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si és el cas, de les vies públiques que cal buidar de vehicles (precisant-ne les dates i els horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de l’esdeveniment.
   4. Si és el cas, proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.
   5. Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, com ara jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/beguda o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que siga procedent sobre este tema haurà d’aportar-se en l’apartat “Documentació opcional”.
   6. Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   6.1. Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en un plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.
   6.2. Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària que es desenvoluparà, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'annex III de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.

  • Pla d’emplaçament:

   Plànol acotat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais que s’ocuparan i indicació sobre si estaran acotats. Es diferenciaran, si és el cas, els espais que es destinaran a cada tipus d’activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en este (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Pla d’ Actuació enfront d'Emergències:

   S'aportarà en cas de sol·licituds de realització d'activitats de caràcter solidari que per les seues característiques es troben incloses en la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Document d’aval de l’activitat subscrit per l’Administració Pública competent.:

   En el cas d’instal·lacions de taules petitòries i de mercats ambulants o solidaris, caldrà aportar necessàriament un document que acredite que l’activitat està avalada per una administració pública amb competència en la matèria per a la qual s’efectua la recaptació.

  • Declaració responsable consum aliments.:

   Haurà d’aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o el consum d’aliments en el domini públic.

  • Declaració responsable d'escassa complexitat tècnica de les instal·lacions i memòria.:

   S’aportarà en cas d’instal·lacions provisionals d’escassa complexitat que no requerisquen un projecte tècnic. Haurà d’estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se d’una memòria amb la descripció detallada i les especificacions tècniques de tots els elements i les instal·lacions que es preveja utilitzar i els plànols d’estos, segons el que disposa l’article 95 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb la utilització d’elements mecànics o sense, haurà d’aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l’inflable on s’especifique el número de sèrie de l’inflable, el seu nom o denominació i l’acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNE: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora de l’atracció en què se certifique que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l’atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions esmentades.:

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del certificat final de muntatge corresponent subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a aportar-lo a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten a la memòria presentada i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen la solidesa, resistència, estabilitat i flexió adequades i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, siga quina siga la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar del certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

Taxes

Taxa

No es troben subjectes a taxa

Informació Complementària

 • A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.
 • En qualsevol moment es podrà demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'Ajuntament de València.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3057-2274-3064-3065-3061-2324.

Impresos

Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Memòria descriptiva d'activitats
Sol. ocupació domini públic. Annex Declaració responsable de consum d'aliments
Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Pla d'actuació enfront d'emergències
Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal. Annex Declaració responsable d'instal.lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria

Ordenances

Ordenança Reguladora de l ´ ocupació de domini públic municipal
Ordenança Municipal de Parcs i Jardins
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València

Legislació

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.
  Tel.: 96.208.30.57 - 96.208.30.81 - 96.208.30.65 y 96.208.34.44
  Fax: 96.352.58.12

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.