Sol·licitud d'expedició de l‘Abonamenr Or

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Expedició de l'Abonament Or del transport col•lectiu urbà de València per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any en curs.

Es necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010, excepte en les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest.

Els titulars del carnet tenen els drets següents:

Usar totes les línies d'autobusos que gestiona l'EMT sense límit de viatges i fins al 31 de desembre de l'any d'expedició.

Obtindre un duplicat en cas de pèrdua, robatori o deteriorament del document amb l'abonament previ de 5,00 €.

A no abonar cap cost per l'Abonament efectuat i no disfrutat en cas de pèrdua o robatori.

Que, en el cas que en el període de vigència de l'abonament canvie la seua situació de desocupat (segons s'indica en el punt 5 de la normativa), puga tornar a activar l'abonament sense haver de desembossar novament l'import de 10 € per a l'activació ni l'import dels 3 euros d'alta i emissió del carnet, tal com s'indica en el punt 2 de les obligacions del titular, sempre que l'estat de conservació de la targeta ho permeta.

Qui ho pot sol·licitar?

Requisits dels sol.licitants per a la Targeta Or:

 • Majors de 65 anys amb residència legal a Espanya i empadronada, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol•licitud, en la ciutat de València.
 • Totes les persones d'edat inferior a 65 anys, amb residència legal a Espanya i empadronada com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol·licitud en el terme municipal de València, que siga perceptor de pensió per jubilació, viudetat, orfandat o incapacitat permanent: total per a la professió habitual, absoluta per a tots els treballs o gran invalidesa del Règim General, del Règim Especial o entitats substitutòries encara no integrades que, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i que es troben compreses en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social.
 • Tota persona menor de 65 anys, que amb residència legal a Espanya i empadronada, com a mínim des dels sis mesos anteriors a la sol•licitud, en el terme municipal de València tinga reconeguda una minusvalidesa del 65% o superior.

Requisits

Ser persona beneficiària d'acord amb el que preveu l'apartat anterior

Quan sol·licitar-ho

 • Per a activar l'Abonament Or: a partir de la data que s'indique cada any, en les oficines d'Atenció al client d'EMT, i en els punts de venda autoritzats, amb el nou carnet i el DNI i abonant en eixe moment l'import corresponent a l'abonament anual.
 • Primera sol•licitud o renovacions: Petició de les persones interessades des que es complisca els requisits que permeten ser-ne beneficiària, en la junta municipal corresponent.

Per a la realització de qualsevol tràmit relatiu a l'Abonament Or a les Juntes Municipals de Districte serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010, excepte en les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • DNI, NIE o passaport en vigor.

CAS 1: Menors de 65 anys perceptors d'una pensió

 • Certificat Oficial original i actualitzat de la pensió que es percep. (Certificat oficial original i actualitzat expedit per l'administració competent de la pensió que es percep del Règim General, del Règim Especial o entitats substitutòries encara no integrades que, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, es troben compresos en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social).

CAS 2: Cas de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65 %

 • Certificat Oficial original i actualitzat del grau de discapacitat (Certificat Oficial original i actualitzat de reconeixement de discapacitat a partir del 65% o superior).

Taxes

Taxa

Imports per a l'any 2019:

El titular del carnet Targeta Or haurà de:

a) abonar 3,00 € una sola vegada, excepte en el supòsit que es requerisca expedició de duplicat.

b) satisfer l'import de l'Abonament Anual que serà per trimestre completament i necessàriament fins al 31 de desembre, de manera que resulten els abonaments següents:

- El que es pague dins del 1r trimestre…………………………………………20,00 €

- El que es pague dins del 2n trimestre…………………………………………15,00 €

- El que es pague dins del 3r trimestre…………………………………………10,00 €

- El que es pague dins del 4t trimestre…………………………………………..5,00 €

c) satisfer l'import d'expedició de duplicats: 5,00 €

Una vegada satisfets els imports no es produirà la devolució en cap concepte. L'Abonament Anual es paga en el mateix moment que el carnet.

d) lloc de pagament: oficines d'Atenció al Client d'EMT y en el punts de venda autoritzats.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per a l’Abonament Or a través de la web municipal o telefonant al 010. (En les Juntes de Districte de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles del Oest, no és necessària sol.licitud de cita prèvia).
 • Personar-se en la Junta Municipal corresponent, una vegada constatat que es reunixen els requisits, entrega en el mateix moment de l'Abonament Or.
 • Abonar l'import de 3,00 € i satisfer l'import d'Abonament Anual en les oficines d'Atenció al Client d'EMT y en els punts de venda autoritzats.
 • Si se'n fa ús indegut, no es produïx el pagament de la targeta i abonament anual o no es tenen les condicions que van donar lloc al seu atorgament: l'EMT cursarà la baixa.
 • En cas de pèrdua de l'Abonament Or:
  • Ha de personar-se en l'Oficina Central d'Atenció al Client d'EMT –C/ Mendoza 5- i sol•licitar un duplicat de l'abonament, amb la còpia del DNI o NIE.
  • Abonar l'import de 5,00 € en les oficines d'Atenció al Client d'EMT y en els punts de venda autoritzats.
  • S'activarà l'Abonament Anual que estiguera vigent fins al 31 de desembre sense cap cost per a la persona titular.

Informació Complementària

L'ús de l'Abonament Or és personal i intransferible. En el cas de reincidència (2 o més vegades per a un mateix carnet) en l'ús fraudulent del títol (per ús fraudulent s'entén la utilització del títol a bord de l'autobús per part d'una persona diferent del titular del carnet), el titular del carnet no podrà disfrutar durant l'exercici vigent dels drets que el dit carnet comporta.

Les pensions a què es fa menció en l'apartat Qui el pot sol•licitar són únicament aquelles atorgades per la Seguretat Social espanyola. No donen dret a sol•licitar-lo les pensions semblants atorgades per altres estats.

En cas de complir els requisits per a gaudir de més d'un títol de transport personalitzat d'EMT, només podrà ser titular d'un d'ells (a excepció dels títols EMTJove i y EMT Bonobus Personalitzat, que no són incompatibles). En cas de ser titular d'un títol personalitzat, i desitjar gaudir d'un altre, haurà de donar de baixa l'anterior.

L'Empresa Municipal de Transports i l'Ajuntament de València comprovaran, amb caràcter periòdic, la vigència de les dades declarades per a l'obtenció del carnet Bo Or, i procediran a la baixa, en qualsevol moment de l'any, d'aquells en què es comprove que no s'ostenta alguna de les condicions que van donar lloc al seu atorgament, se'n realitze un ús indegut, o no s'haguera produït el pagament del carnet i abonament anual.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: EstimatoriTermini màxim de resolució: 3 mesos

Legislació

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • Oficina de Atenció al Client EMT -Centre-
 • Estació Metro Colón
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a divendres (laborables) de 9 a 19 hores
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina de Atenció al Client EMT -El Carme-
 • Plaza Correu Vell, 5
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a divendres de 9 a 19:30 hores
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • Oficina d'Atenció al Client de EMT -Universitat Politècnica de València-
 • Pl. de l'Àgora Universitat Politècnica-
  Tel.: 96 315 85 15
  Dilluns a Divendres de 8 a 15:30 hores (en període lectiu). (TANCAT DEL 1 DE JULIOL AL 31 D'AGOST)
  atencionalcliente@emtvalencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Primera solicitud del Bono Oro de la EMT Valencia
Tengo derecho al bono oro?
Bon Oro extraviado
hace falta fotografias para la obtencion de la tarjeta oro de emt
Soy pensionista menor de 65 años y ya obtuve el bono oro el año pasado. ¿Es necesario volver a presentar el certificado de que soy pensionista para renovar el bono oro este año?
como sacar el bono bus
Vivo en Alqueria Nova nº 1 , Barrio de la Luz
Para solicitarlo necesitas foto de carnet?
Porqué no me pueden activar ni mi bono oro ni el de mi hija en ninguno de los dos sitios a los que he acudido
Reclamar dinero
Puedo solicitar este mes de diciembre el BONO ORO EMT, por primera vez, correspondiente al año 2019
Me gustaría tener el bono oro
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.