Renovació de llicència d'ocupació de vivenda per procediment de Declaració Responsable

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Renovació de la llicència d'ocupació de vivenda en el terme municipal de València, que acredita que qualsevol classe de vivenda complix la normativa tècnica sobre habitabilitat i és, per tant, apta a efectes del seu ús residencial o domicili humà.

Este document és necessari per a tota contractació de servicis de subministrament propis de la vivenda, posterior a la inicial ocupació de la mateixa.

Per a la realització d'aquest tràmit s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

Pot sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i/o jurídiques propietàries de l'immoble de què es tracte.

Requisits

 • L'immoble ha de constar com a ús habitatge en el Cadastre.
 • No ha de trobar-se iniciat o en tràmit un altre expedient pel mateix assumpte en la Secció deRenovació de Llicència d'Ocupació.

Quan sol·licitar-ho

Quan transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la llicència de primera ocupació concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • Es produïsca una transmissió de la propietat (segona i posteriors).
 • Siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat.

Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, d'acord amb les disposicions de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als subjectes citats en este article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Imprés de declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació d'habitatge, segons model normalitzat. Subscrit per la persona propietària de l'habitatge o de la persona representant legal.
 • Autorització, segons model normalitzat, quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i no té poders de representació.
 • Escriptura de poders de representació quan la declaració responsable és presentada per una altra persona que no és la propietària i tinga els poders de representació.
 • Escriptura de constitució on conste el número d'identificació fiscal i els poders de representació quan el titular de l'habitatge siga una persona jurídica.
 • Justificant del pagament de la taxa per expedició de la cèdula/ocupació “model 855”.
 • Certificat tècnic expedit per arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a. La presentació d'este document és opcional. El certificat no necessitarà el visat del seu col·legi.

El certificat haurà d'acreditar el compliment de la normativa d'habitabilitat i disseny vigent, i que no es tracta d'habitatge de nova planta, amb especificació de la classificació del sòl en què s'ubica l'habitatge i la seua superfície útil.

a. En els habitatges les declaracions responsables dels quals es presenten amb el certificat tècnic esmentat, no es realitzarà inspecció municipal, llevat que els servicis municipals ho consideren oportú.

b. En els habitatges les declaracions responsables dels quals es presenten sense certificat tècnic, si a la vista de la inspecció municipal que es practique a estes l'Ajuntament considera adequada o necessària la seua presentació, haurà d'aportar-se en el termini oferit en el requeriment corresponent.

Si el tràmit es realitza per seu electrònica (vegeu l'apartat “Fer en Web”).

Taxes

Taxa

La quantia es calcula en funció dels metres quadrats de superfície útil de l'habitatge.
El pagament d'esta taxa es pot realitzar de dues maneres:

1. Per Seu Electrònica, d'acord amb l'apartat “Fer en Web”.
2. Presencialment, només per a persones físiques, personant-se en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (vegeu l'apartat “On dirigir-se”), en la qual es podrà obtenir el document de liquidació, que es pagarà en una entitat bancària.

Per a exempcions en el pagament de la taxa, cal ajustar-se a les disposicions del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

Informació Complementària

 • En l'imprés de la declaració responsable s'haurà d'indicar telèfon de contacte per a poder concertar la visita d'inspecció corresponent, si és el cas, així com el correu electrònic.
 • La renovació de llicència d'ocupació d'habitatge tindrà un període de validesa de deu anys.
 • Qui formula la declaració responsable manifesta que l'habitatge complix els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement del dret de renovació i que es compromet a mantindre el dit compliment durant els deu anys que dura este reconeixement.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte, si és el cas, la documentació addicional d'acord amb l'apartat “Documentació que cal presentar”.
 • Faça el pagament de la taxa.
 • Presente i firme la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l'apartat “Carpeta ciutadana” d'esta seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En el telèfon d'informació municipal 010. Les consultes des de fora de València: 96 310 00 10.

El telèfon de la secció administrativa on es tramita l'expedient i on es troben els inspectors és: 96 352 54 78. Extensions: 2229, 2235, 2252, 2240.

Impresos

Declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació de vivenda i autorització

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Legislació

 • Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (LOFQE).
 • Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
 • Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatges i allotjament, amb l'aplicació, d'acord amb la seua disposició addicional segona, de l'Orde de 22 d'abril de 1991 (HD-91), per la qual s'aprova la modificació i el text refós que desplega les normes d'habitabilitat i disseny d'habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

On dirigir-se

A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania situada a l'edifici de l'antiga Fàbrica de Tabac, al carrer d'Amadeu de Savoia, núm. 11, nau oest, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores, tots els dies laborables, en el cas de triar l'opció presencial.

En esta oficina es podrà:

 • Autoliquidar la taxa corresponent.
 • Es presentarà la declaració responsable.

Oficines d'informació

 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficines on presentar

 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.