Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'activitat innòcua

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Comunicació d'activitat innòcua per a l'exercici d'activitats comercials, industrials o mercantils que comporte la realització d'obres subjectes a declaració responsable tipus II.

Es necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

a) Respecte a l'activitat: es tracta de presentar la comunicació d'activitat innòcua d'exercici d'activitats de caràcter comercial, industrial o de servicis que per la seua naturalesa o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties, afectar les condicions normals de salubritat i higiene, o implicar danys o riscos greus a persona o béns i per a la implantació de les quals es requerisca l'execució d'obres subjectes a declaració responsable tipus II.
Exemples d'estes activitats són oficines i xicotets comerços:
Perfumeria, peluqueria, despatx de pa, ultramarins, fruiteries, herbolaris, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, videoclubs, locutoris telefònics sense jocs en xarxa, pensió, residència sense menjador, centres d'ensenyança no reglada, agències de viatges, papereria-llibreria, joieria-rellotgeria, ferreteria, sabateria, funerària, esports, jogueteria, exposició-venda i lloguer de vehicles, clíniques, venda menor de mobles...

b) Respecte a l'obra que cal realitzar: la declaració responsable d'obres és aquell document per què un promotor manifesta, davall la seua exclusiva responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseïx la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que dure eixe reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeïx amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de terceres persones o entitats, en virtut del que establix la legislació urbanística.
En el present supòsit serien obres en l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física, jurídica, comunitat de béns i qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica que estiga interessada en l'obertura d'un establiment per a l'exercici d'activitats subjectes al règim de comunicació d'activitat innòcua en el terme municipal de València, i necessite realitzar obres d'adequació del local subjectes al règim de declaració responsable tipus II.

Requisits

Activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses, per tant, a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable.
Obres en l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment previ a l'execució de l'obra i inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.

Per a la presentació de la Comunicació Ambiental Prèvia amb obres subjectes a Declaració responsable tipus II a les juntes municipals de districte, serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Imprés de comunicació ambiental prèvia amb obres subjectes a declaració responsable d'obres tipus II degudament omplit. Identificación clara del sol·licitant i de l'emplaçament de l'activitat, indicant la referència cadastral
 • Cas de ser una Societat:
  • Escriptura de constitució de la Societat
  • Escriptura de poders Registre Mercantil. Los poders acreditaran la representació de la persona que signe la instància
 • Cas de ser una Comunitat de Béns
  • Constitució de la Comunitat de Béns. Hauran de subscriure la instància tots els comuners o, si és el cas, qui ostente la representació legal dels mateixos
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa corresponent
 • Autoliquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
 • Memòria descriptiva de les obres. La memòria expressarà amb detall la totalitat de les obres que es van a realitzar
 • Pressupost desglossat i total. El pressupost indicarà el detall de l'I.V.A.
 • Memòria tècnica d'activitat. Memoria subscrita per tècnic competent, en la que es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenrotllar.
 • Certificat de compatibilitat urbanística. Certificado de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
 • Certificat de compliment de normativa. Una vegada executades les obres i amb caràcter previ a l'obtenció del títol habilitant que faculta per a l'exercici de l'activitat, haurà de presentar certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que se li aplique, així com aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.

CAS 1: Si s'efectua redistribució d'elements privatius i/o comuns (art. 10, tipus II, b) Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats)

 • Projecte tècnic d'obres. Proyecto subscrit per tècnic competent que inclourà estudi de seguretat i salut i certificat que l'immoble complix amb les normes urbanístiques i que no menyscaba la seguretat de l'edifici.
 • Esquema tècnic justificatiu. El esquema es realitzarà segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats, firmat per la persona projectista (model que s'adjunta, full 3).

CAS 2: En el supòsit de precisar entrada i eixida de vehicles

 • Pla de planta a escala 1:50. Pla de planta a escala 1:50, realitzat per Tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial corresponent, que grafie la totalitat del local, ubicant l'espai habilitat per a la càrrega i descàrrega, i fitant l'ample de l'accés.

CAS 3: Per a locals ubicats en plantes altes. Deberá aportar, a més, un dels documents següents:

 • Llicència d'obres o dedm primera utilització de l'edifici, on conste l'ús terciari del local objecte de l'activitat.
 • Llicència de modificació d'ús del local.
 • Certificat expedit per l'Ainistrador o el President de la Comunitat de Propietaris fent constar, l'ús de tots i cada un dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.

Taxes

Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés:
prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 2017:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Quantia
: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable (veure quantia en apartat Taxes ) i l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Presentació de la comunicació d'activitat innòcua i declaració responsable d'obres tipus II, acompanyada de la documentació indicada.

Informació Complementària

Els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per l'interessat en la Declaració responsable i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.

Termini de resolució: 3 mesos

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Comunicació d'activitat innòcua amb obres subjectes a declaració responsable tipus II

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic de seguretat en cas d'incendi DB- SI, DB Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA), DB Seguretat estructural (SE), salubritat (HS) “Higiene, salut i protecció del medi ambient”…
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
 • Decret 39/2004, de 5 de març, d'accessibilitat a l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà.
 • Orde de 25 de maig del 2004, de 5 de març , en matèria d'accessibilitat a l'edificació de pública concurrència.
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (estatal).
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, i Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, en matèria de contaminació acústica, sorolls i vibracions,

On dirigir-se

Obligatòriament en els registres auxiliars especialitzats de les juntes municipals de districte, prèvia sol.licitud de CITA.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.