Obtenció targeta d'armes aire comprimit, de 4a categoria

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

Obtenció de la targeta d'armes de la 4a categoria del Reglament d'Armes.

Qui ho pot sol·licitar?

Els titulars que adquirisquen o posseïsquen les esmentades armes.

Quan sol·licitar-ho

Després de la compra de l'arma o presa de possessió de l'arma.

Documentació a presentar

Documentació majors d´edat

Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Documentació menors d´edat (14 a 18 anys)
Instància de sol·licitud general, interessant l'expedició de la targeta per a armes de la 4a categoria, firmada pel pare, mare, tutor o representant legal del menor, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI del menor.
 • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria on constarà de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l'arma, fent constar si és de la categoria 4a-1 o 4a-2.
  Sol·licitud firmada d'antecedents penals (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Sol·licitud firmada d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • Declaració complementària del certificat d'antecedents penals del pare, mare, tutor o representant legal del menor (pot obtindre este model de sol·licitud en l'apartat d'Impresos o en la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, 37).
 • En el cas d'armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”, l'interessat en tot cas haurà de presentar l'arma en armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà document justificatiu on constarà la marca, model, número encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2.
 • Justificant del pagamente de la taxa corresponent.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Majors d'edat:
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud signada d'antecedents penals
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
 • Menors d'edat:
  • DNI del o de la menor
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud d'antecedents penals firmada pel/la progenitor/a o representant legal
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals del/a progenitor/a, tutor/a del/a menor
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”

Taxes

Taxa

Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius

 • Cuantía per al 2019: 15,32 €
 • Termini d'ingrés: Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.


Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud en qualsevol dels Registres Municipals.
 • En el cas que no es puga presentar la factura, l'interessat serà citat per la Secció d'Informes de la Policia Local de València, sítia en l'Av. del Cid, núm. 37, a fi de personar-se en les dites dependències amb l'arma per a la seua identificació, i dels documents que posseïsca referents a la mateixa (p.e. contracte de compra).
 • Una vegada rebut en la Secció de Registre i Informes de Policia Local el certificat d'antecedents penals, amb un informe previ, es dictarà la resolució que corresponga. En el cas que s'autoritze s'expedirà la targeta que serà entregada a l'interessat prèvia cita per mitjà de telefonada, realitzada per la Secció d'Informes de la Policia Local.

Informació Complementària

Queda prohibit l'ús d'estes armes en zones urbanes, parcs, galatxos, llocs pròxims a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús en espais i locals especialment autoritzats per a estes activitats
El menor que obtinga la targeta d'armes, no podrà utilitzar l'arma si no es troba acompanyat per una persona de major edat.
Quant a normativa municipal, este tràmit es regula, així mateix, per Decret d'alcaldia sobre targeta d'armes, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.. 196, de data 27 d'agost de 1993.
Per a obtindre un altre tipus de llicència d'armes haurà d'acudir a la comandància de la Guàrdia Civil: c/ de Calamocha, 4, 46007 València. Tel.: 96.317.46.60 fax: 96.317.23.74.
Per a més informació sobre tot tipus de llicències d'armes consultar la pàgina web: www.mir.es

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realizar la solicitud en línea con firma digital

Si dispone de certificado digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrónico puede realizar el trámite en línea pulsando el botón Iniciar trámite situado al inicio de esta página, adjuntando aquellos documentos que se indiquen en este Catálogo de Trámites.

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Impresos

Declaració Complementària d'Antecedents Penals
Sol.licitud d'antecedents penals per a l'obtenció de la targeta d'armes de la 4ª categoria
Instància general

Ordenances

Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius

Legislació

 • Articles 3 i 105 del Reglament d'Armes aprovat per Reial Decret 137/93, de data 29 de gener.
 • Orde INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats ludicoesportives d'airsoft i paintball (B.O.E. núm. 5 de 5-1-2013).

Oficines d'informació

 • SERVICI DE LA POLICIA LOCAL. ÀREA TÈCNICA.SECCIÓ REGISTRE I INFORMES
 • Av. del Cid, 37
  Tel.: 963525478 -ext.5471 - 96.208.54.71
  Fax: 96.353.99.82
  de 8:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.