Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, a través del programa de suport a entitats per a la realització de projectes dirigits a la infància i a la joventut de València

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar la concessió de subvencions a Entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València. Els projectes que se subvencionen hauran de desenvolupar algun dels objectius estratègics del Pla Jove de la ciutat de València 2014-2018.

Qui ho pot sol·licitar?

a) Les Federacions i Associacions Juvenils, que siguen d'àmbit local, amb implantació en el municipi de València i membres de ple dret del Consell de la Joventut de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Les Entitats inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de l'IVAJ amb seu local en la ciutat de València, la inscripció de la qual haurà d'haver-se produït abans de la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
c) Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes la inscripció de les quals haurà d'haver-se produït abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Requisits

Els previstos a la Convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Durant 20 dies naturals, des de l'endemà de la data de la seua publicació en el B.O.P.
Data de publicació en el B.O.P.: 15/10/2018

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA fins el 28/02/2019.

Termini de sol·licitud: del dia 16/10/2018 fins al 05/11/2018 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud de subvencions degudament emplenat.

NOTA: L'entitat haurà d'estar donada d'alta en el Registre de Proveïdors de l'Ajuntament de València al moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda i, cas d'obtenir resolució de concessió, es compromet a mantenir aquesta alta fins a la liquidació final de l'expediente. El alta es realitza mitjançant el procediment Alta i manteniment en fitxer de creditors, cessionaris, personal propi i tercers

Si la sol·licitud no reunira els requisits exigits es requerirà al peticionari perquè, en un termini de deu dies, esmene els defectes amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Els models de documentació grafiades amb els annexos 1, 2 i 3, es troben en l'apartat "Impresos" d'aquesta pàgina, la web de la Regidoria de Joventut www.juventud-valencia.es i en la web de l'Ajuntament de València www.valencia.es.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Concessió de Subvencions a entitats que realitzen activitats dirigides a la infancia i joventut:
  • Fotocòpia del CIF i estatuts de l'entitat:

   Llevat que no hagen transcorregut més de 5 anys d'una anterior sol·licitud i així es faça constar mitjançant declaració responsable en la qual s'indique la convocatòria en la qual van ser presentats.

  • ANNEX 1. Projecte
  • ANNEX 2. Declaració responsable
  • ANNEX 3. Certificat d'entitats que presenten projectes de manera conjunta:

   Els projectes presentats per més d'una entitat o associació haurà d'aportar-se la documentació de l'ANNEX 3 per a projectes mancomunats, que regula la responsabilitat de cadascuna d'elles en relació a la gestió del projecte.

  • Comunicació obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades:

   Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, sempre, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  • Certificació d'estar corrent de les seues obligacions fiscals amb la Hisenda Pública autonòmica

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud junt amb la documentació en el Registre electrònic de l'Ajuntament de València, dins del termini de presentació de sol·licituds.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA fins el 28/02/2019.

Informació Complementària

Consultar i emplenar l'Annex 1-formulari de projecte.
Els criteris de valoració s'inclouen en la Convocatòria

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArt 25.5 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosFins a 6 mesos.Art 25.5 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions y article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Joventut

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 ext. 7109

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Convocatòria anual per a la concessió de subvencions
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (boe núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu.
 • Pla jove de la ciutat de València 2014-2018.

On dirigir-se

Per a més informació: Tel. 96.352.54.78 ext 7121

Espai Jove VLC- C/ Campoamor, 91.

Telèfon 96.352.54.78 ext 7109

Centres Municipals de Joventut- https://www.juventud-valencia.es/pagina.php?id=53

Oficines d'informació

 • SERVICI DE JOVENTUT
 • C. Campoamor, 91 - 3ª planta.
  Tel.: 96 352 54 78

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.