Comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor d'arreplega de runa

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment d'actuació comunicada per a l'ocupació de la via pública amb un contenidor d'arreplega de runa procedents d'una obra.

El contenidor haurà de sol·licitar-se en la mateixa oficina que va tramitar la llicència o ordre d'execució, declaració responsable o comunicació prèvia.

Per al tràmit en les Juntes Municipals de Districte es necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010. (excepte en les Juntes Municipals de Pobles del Nord, L’Oest i Sud)

Per al tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques, Servei de Disciplina Urbanística i en el Servei d'Activitats no és necessari sol·licitar cita prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de propietaris, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que, sent titulars d'una llicència d'obres, ordre d’execució, o havent presentat una declaració responsable o una comunicació prèvia d'obres, necessiten la retirada de runes, per mitjà de la col·locació d'un contenidor en la via pública del terme municipal de València


Requisits

Amb caràcter general: Es col·locaran preferentment en les calçades, en les zones d'estacionament permés, de manera que no sobreïsquen de la dita zona, ni obstaculitzen trànsit de vehicles, i en el cas que el carrer no complisca eixes condicions, en les voreres, entre els escocells dels arbres, quan n'hi haja, i sempre que la vorera tinga com a mínim 3,00 metres. Així mateix, en aquells casos en què l'obra tinga autoritzada una tanca, el contenidor es col·locarà, preferentment, en la zona que quede fitada dins de la tanca.
En carrers sense zona d'estacionament permés i vorera inferior a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors davant de l'immoble objecte de l'obra, per la qual cosa l'evacuació es realitzarà per mitjà de saques normalitzades d'2 m3 de capacitat màxima o, si hi ha la possibilitat, amb instal·lació de contenidor en el cantó o xamfrà més pròxim, sempre que hi haja zona d'aparcament.
En carrers per a vianants hauran de respectar-se les bandes lliures de vianants segons establix l'Ordenança d'accessibilitat en el medi urbà del municipi de València. Així mateix, haurà de mantindre's lliure d'obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d'emergència i accés a la propietat de particulars.
En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona permesa més pròxima a l'emplaçament de l'obra que en motive la col·locació.
Per raons de seguretat per al trànsit i sense perjuí de la senyalització restant que en cada cas siga procedent, tots els contenidors que se situen en calçades, qualsevol que en siga l'ús, hauran de disposar, en les seues parts més ixents, d'elements reflectors, amb una longitud mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que incrementen la seua visibilitat en les hores nocturnes.
En voreres i carrers per a vianants, així com en la calçada si fóra necessari, tota la superfície en què recolze o puga ser arrossegat el contenidor, haurà de quedar protegit amb palastre de 10 mm de grossària, com a mínim, així com, en zones per vianants, el recorregut dels vehicles d'arreplega dels contenidors.
Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben l'embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la línia d'aparcament, de manera que queda expressament prohibida l'ocupació parcial o total del carril de circulació.
En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les trapes d'accés de servicis públics, sobre boques d'incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització dels quals puga ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
Al finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se immediatament amb algun element de tancament que impedisca la producció de pols, l'eixida de materials o el depòsit d'altres residus.
Els contenidors instal·lats en la via pública han de complir el que és preceptua en la legislació vigent sobre protecció del medi ambient, transports i abocaments de terra i runa.

Quan sol·licitar-ho

Sempre abans de la col·locació del contenidor.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Instància de comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor de recollida d'enderrocs degudament emplenada (pot descarregar-la en l'apartat Impresos )

Identificació clara del sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral.

 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa corresponent (Gestor d'autoliquidacions)
 • Pla o croquis

El plànol o croquis es realitzarà a mà alçada, *grafiando l'ocupació que es pretén, i els elements de mobiliari urbà afectat, amplària de pas per a vianants, etc.

 • Pla d'emplaçament
 • Copia de la llicència d'obres o dades identificatives de la mateixa (nombre d'expedient o similar).

Cas de ser una societat

 • Escriptura de constitució de la societat
 • Escriptura de poders

Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància

Cas de ser una comunitat de béns

 • Constitució de la comunitat

Hauran de subscriure la instància tots els *comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos.

Taxes

Taxa

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.

 • Termini d'ingrés: Quan s'efectue la sol·licitud del contenidor
 • Quantia per a 2019: 0,31 € per m² o fracció/dia.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Personar-se en l'oficina que va tramitar la llicència d'obres i/o declaració responsable per a sol·licitar el contenidor com a instal·lació auxiliar de l'obra (Servei de Llicències Urbanístiques, Servei d'Activitats o Juntes Municipals de Districte). Quan la tramitació del contenidor corresponga a les juntes municipals de districte haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o cridar al telèfon 010, excepte en les juntes municipals de Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud.
 • Ingrés de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
 • Presentació de l'imprés de comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor d'arreplega de runes, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s'hi ha de presentar”.

Informació Complementària

 • Els contenidorstal·lació del contenidor serà preceptiu estar en possessió de la corresponent llicència d'obres o haver presentat correctament la declaració responsable o comunicació prèvia corresponent que n’habilite l'execució de les obres.
 • Amb caràcter general: Es col·locaran preferentment en les calçades, en les zones d'estacionament permés, de manera que no sobreïsquen de la dita zona, ni obstaculitzen el trànsit de vehicles, i en el cas que el carrer no complisca eixe condicions, en les voreres, entre els escocells dels arbres, quan n'hi haja, i sempre que la vorera tinga com a mínim 3,00 metres. Així mateix, en aquells casos en què l'obra tinga autoritzada una tanca per a la mateixa, el contenidor es col·locarà, preferentment, en la zona que quede fitada dins del tanca.
 • En carrers sense zona d'estacionament permés i vorera inferior a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors davant de l'immoble objecte de l'obra, per la qual cosa l'evacuació es realitzarà per mitjà de saques normalitzades d'1 m3 de capacitat màxima o, si hi ha la possibilitat, amb instal·lació de contenidor en el cantó o xamfrà més pròxim, sempre que hi haja zona d'aparcament.
 • En carrers per a vianants hauran de respectar-se les bandes lliures de vianants segons establix l'Ordenança d'accessibilitat en el medi urbà del municipi de València. Així mateix, haurà de mantindre's lliure d'obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d'emergència i accés a la propietat de particulars.
 • En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona permesa més pròxima a l'emplaçament de l'obra que en motive la col·locació.
 • Per raons de seguretat per al trànsit i sense perjuí de la senyalització restant que en cada cas siga procedent, tots els contenidors que se situen en calçades, qualsevol que en siga l'ús, hauran de disposar, en les seues parts més ixents, d'elements reflectants, amb una longitud mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que n'incrementen la visibilitat en les hores nocturnes.
 • En voreres i carrers per a vianants, així com en calçada si fóra necessari, tota la superfície en què recolze o puga ser arrossegat el contenidor haurà de quedar protegida amb palastre de 10 mm de grossària com a mínim, així com, en zones per a vianants, el recorregut dels vehicles d'arreplega dels contenidors.
 • Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben a l'embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la línia d'aparcament, de manera que queda expressament prohibida l'ocupació parcial o total del carril de circulació.
 • En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les trapes d'accés de servicis públics, sobre boques d'incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització dels quals puga ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
 • Al finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se immediatament amb algun element de tancament que impedisca la producció de pols, l'eixida de materials o el depòsit d'altres residus.
 • Els contenidors instal·lats en la via pública han de complir el que es preceptua en la legislació vigent sobre protecció del medi ambient, transports i abocaments de terra i runa.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: 3 mesos

Impresos

Comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor de recollida de runes

Ordenances

Ordenança Municipal de Neteja Urbana
Ordenança d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues

Legislació

 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Llei 5/2014 de 25 de juliol d'Ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

 • Hauran de dirigir-se a l'oficina que va tramitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia d'obres (Servici de Llicències Urbanístiques, Servici d'Activitats o juntes municipals de districte).
 • Quan la tramitació del contenidor corresponga a les juntes municipals de districte haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o cridar al telèfon 010, excepte en les juntes municipals de Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es
 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244
  De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.