Autorització per a navegar pel Llac de l'Albufera

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Obtenir autorització municipal per a navegar pel llac amb les embarcacions inscrites en el Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera com tipus recreació, Gran recreació i passatge
No precisen autorització expressa :
Lles embarcacions de recreació a motor amb una potència màxima de 10 kW i de fins a 4 metres d'eslora, així com les de vela o perxa de fins a 5 metres d'eslora (1 CV = 0,7457 kW).
Per a navegar pel llac les embarcacions dedicades a la pesca duran, al costat de la documentació acreditativa de la seva inscripció en el registre, les preceptives llicències i documents expedits pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

Qui ho pot sol·licitar?

Embarcacions de Recreació i Gran Recreació:

 • Els interessats.
 • Si no és el titular registral de l'embarcació per a la qual se sol·licita l'autorització haurà d'acompanyar autorització d'aquest.

Embarcacions de passatge:

 • El titular de l'activitat haurà de sol·licitar l'autorització per a navegar amb la seua embarcació per les persones al comandament de les quals vagen a navegar les mateixes, les quals haurien d'haver complit divuit anys d'edat.

Entitats esportives:

 • L'entitatesportiva haurà de sol·licitar l'autorització per a navegar pel llac o els canals a través del seu representant legal, que ha de ser acreditat.

Requisits

 • Si es tracta d'embarcacions de recreació i gran recreació: els interessats hauran d'haver complit díhuit anys d'edat. Els menors d'edat que hagen complit setze anys, podran, no obstant, ser subjectes d'autoritzacions, sempre que tinguen el consentiment dels seus pares.Les autoritzacions s'entenen concedides per un període màxim de 5 anys.
 • Si es tracta d'embarcacions de passatge: cal haver complit díhuit anys.Les autoritzacions s'entenen concedides per un període màxim de 5 anys.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.
La renovació ha de presentar-se amb antelació suficient (tres mesos).

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general, degudament emplenada (es prega indiquen un número de telèfon de contacte), acompanyada de:

 • Document acreditatiu de la identitat del sol·licitant (fotocòpia D.N.I., llevat que siga empadronat en la ciutat de València en aquest cas haurà d'indicar-ho) i de la representació que ostente, si escau.
 • Acreditació de l'aptitud psicofísica per mitjà de la superació del reconeixement mèdic acreditat de conformitat amb el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre (BOE 11.10.2014) pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo”
 • Si escau, si es tracta d'una embarcació de gran recreació, també haurà de presentar-se certificació de trobar-se vigent l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Si escau, si es tracta d'una embarcació de passatge, també haurà d'acompanyar-se certificació de trobar-se vigent l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 • En el cas de la sol·licitud per entitats esportives hauran d'aportar: acreditació de la seua inscripció en el Registre d'Entitats Esportives corresponent, pla de´l'Albufera en què s'assenyale la zona de navegació, tipus, fotografia i nombre d'embarcacions o elements flotants, període per al que se sol·licita el permís, que no podrà ser superior a un any natural i, si és el cas, autorització de l'organisme competent sobre espais naturals protegits. Així mateix, hauran d'aportar l'acreditació de la representació de la persona física sol·licitant.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Embarcacions de recreació:
  • Acreditació de l'aptitud psicofísica
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil
 • Embarcacions de gran recreació:
  • Acreditació de l'aptitud psicofísica
 • Embarcacions de passatge:
  • Acreditació de l'aptitud psicofísica
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil
 • Embarcacions deportives:
  • Plànol de l'Albufera en el qual s'assenyale la zona de navegació
  • Tipus, forografia i nombre d'embarcacions o elements flotants

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud amb la documentació indicada en el registre d'entrada l'Ajuntament de València

Informació Complementària

 • Les embarcacions de pesca, recreació i Gran recreació només poden navegar durant el dia.
 • Article 12 de l'Ordenança Reguladora del Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera.

Es consideren pràctiques expressament prohibides :

- Desembarcar en les mates.
- Tirar fems o desperdicis al llac o canals.
- La pesca, excepte en el cas d'embarcacions autoritzades per a l'exercici de tal activitat.
- Realitzar qualsevol activitat que pertorbe o comporte una alteració o degradació de l'àmbit; s'inclouen en la prohibició la contaminació acústica, a efecte de la qual no podran utilitzar-se xiulets ni sirenes, ni proferir crits ni utilitzar petards ni carcasses.
- Recol·lectar espècies vegetals.
- Proveir d'aliment la fauna del llac.
- Transportar animals solts, així com alliberar animals domèstics o d'espècies foranes.
- Vendre en les embarcacions tabac, begudes o qualsevol producte alimentari.
- Alterar o destruir qualsevol tipus de senyals, mollons o fites.
- Netejar les embarcacions o els seus motors dins del Llac.
- Utilitzar motors forabord.
- La pràctica cinegètica en l'àmbit de l'Albufera.
- Portar publicitat.
- Navegar per la zona d'accés restringit.
- Qualsevol altra activitat que afecte negativament la fauna, flora, fons, aigua o usos tradicionals permesos.

 • Només podran navegar les embarcacions que responguen a la tipologia tradicional (incloses les de vela llatina) i que figuren correctament inscrites en el Registre d'aquest Ajuntament. No es permet la navegació de qualssevol altres embarcacions, ni elements flotants com piragües, kayaks, góndoles, embarcacions de pedals, canoes, taules a vela, patins, etc.

No obstant, les entitats esportives podran sol·licitar l'autorització per a navegar pel llac o els canals, la qual cosa es concedirà discrecionalment atenent especialment a la capacitat de càrrega de l'espai natural protegit; en este cas hauran d'aportar:
- Acreditació de la seua inscripció en el registre d'entitats esportives corresponent.
- Plànol de l'Albufera en el qual s'assenyala la zona de navegació.
- Tipus, fotografia i nombre d'embarcacions o elements flotants.
- Període per al qual se sol·licita el permís, que no podrà ser superior a un any natural.
- Si és el cas, autorització de l'organisme competent sobre espais naturals protegits.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Centraleta Ajuntament, 010 o el 961610021

Impresos

Instància general

Ordenances

Ordenança Reguladora del Registre de Embarcacions de l'Albufera

Legislació

 • Decret 259/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generallitat, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre (BOE 11.10.2014) pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo”
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Oficines d'informació

 • SERVICI DEVESA ALBUFERA
 • CV 500 km . 8,5 marge esquerra
  Tel.: 96.161.00.37
  De 10.00a a 13.00 de dilluns a divendres

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Tengo que inscribir la embarcacion?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.