Ajudes al sector del Teatre, Circ i Dansa

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Concedir subvenció a companyies de teatre, circ i dansa amb seu a la ciutat de València

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que complisquen amb els requisits específics que s'assenyalen per a cada modalitat d'ajuda.

Requisits

Es imprescindible que el domicili fiscal siga a la ciutat de València.
La resta de criteris s'arrepleguen en les Bases que s'aproven anualment per a cada convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol•licitud d'aquestes ajudes serà de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Convocatòria 2016:

Publicat en el BOP: el 21 d'octubre de 2016.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 d'octubre al 5 de novembre de 2016.

Documentació a presentar

Els sol•licitants d'aquestes ajudes hauran de presentar expedient amb dossier amb un índex a l'inici i amb les pàgines del mateix degudament foliades. Així mateix, hauran d'acompanyar la següent documentació:

a) En cas de les persones físiques: document nacional d'identitat.
b) En cas de societats civils i comunitat de béns: NIF de la societat, certificat actualitzat de situació censal, NIF o NIE, i alta en Autònoms de les persones sòcies / comuneres que exerceixen treball efectiu, i contracte de constitució degudament registrat en el PROP.
c) En cas de persones jurídiques: CIF, certificat actualitzat de situació censal, escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de persona representant legal, i NIF o NIE i alta a la Seguretat Social de la persona representant legal de l'empresa que sol•licita l'ajuda, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga aprovant sol•licitar l'ajuda i es faculta el sol•licitant per subscriure la sol•licitud.
d) Acreditació mitjançant les corresponents certificacions positives d'estar ¿al corrent de les obligacions tributàries, i enfront de la Seguretat Social, referida als dotze mesos anteriors a la sol•licitud, mitjançant la presentació dels dits certificats expedits per l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. Als Efectes d'acreditar el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la TGSS s'autoritza a l'Ajuntament, si és el cas, per a sol•licitar aquestes dades de forma telemàtica. l'autorització s'atorga exclusivament als efectes del compliment del contingut de les presents bases.
e) Declaració responsable de no trobar-se sotmés a cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions.
f) Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda municipal, així com l'autorització per a que l'Ajuntament comprove el dit requisit mitjançant l'informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació (Base 28.4.3.b) i Annex II, Apt. 12è, 1, b), III de les bases d'ejecució del pressupost municipal 2016).
g) Declaració responsable de no tenir pendent de justificar, transcorregut el termini, de les subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament amb anterioritat
h) Declaració responsable sobre qualsevol ajuda o subvenció pública rebuda per a la mateixa finalitat.
i) Declaració responsable de les ajudes rebudes per l'empresa en els dos últims anys fiscals i durant l'exercici fiscal en curs, sotmeses al règim establert en el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels Articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE.
j) En el seu cas, l'alta en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) en el sector d'activitat relacionat amb les activitats que són objecte de subvenció i el pagament de l'últim rebut exigible o certificat d'exempció o declaració responsable de que la seua xifra de negocis és inferior a 1.000.000,00 d'euros.
k) Dades bancàries, nombre de compte, agència o nom de l'entitat on desitge el sol•licitant rebre l'ajuda en cas de ser-li concedida. En el cas de no estar donat d'alta en el fitxer de proveïdors de l'ajuntament o que el compte bancari haja patit alguna modificació, es deurà presentar petició expressa independent de l'alta de proveïdors, dirigida al Servici Fiscal de Despeses.
l) Documents específics de cada modalitat d'ajuda que es recull als capítols següents d'aquestes bases.
m) El compte justificatiu que fa referencia a la base 12.

La Documentació que acompanye a la sol•licitud es presentarà amb una còpia i original, que serà tornat posteriorment a la compulsa.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes al sector del Teatre, Circ i Dansa:
  • L’assenyalada en les Bases per a cada convocatòria

Informació Complementària

Un únic peticionari podrà només sol·licitar una ajuda per a cada una de les modalitats previstes en esta convocatòria.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

La publicació de les Bases de cada convocatòria s'anuncia en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica.

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina.

Impresos

Instància general

Legislació

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
 • 46002 València
  Tel.: 96 208 1200
  sacultural@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.