Sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic per a la instal·lació de circs o atraccions firals.

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic) per a la instal·lació de circs o atraccions firals.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones jurídiques.

Requisits

 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l’inici de l’ocupació.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presentarà en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ocupació temporal del domini públic per a la instal·lació de circs o atraccions firals:
  • Projecte tècnic d'activitat i instal·lacions:

   Document imprescindible per a la tramitació del procediment.

   Haurà d'estar subscrit per un tècnic competent i ajustar-se al que es disposa en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en el Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'esta Llei.

   Contingut mínim:

   a) Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es destinarà la instal·lació, amb inclusió de les dades de la persona titular, justificació de l'emplaçament proposat i incidència de la instal·lació en l'entorn.

   b) Memòria tècnica constructiva.

   c) Memòria de mesures contra incendis.

   d) Memòria del sistema i càlcul d'evacuació.

   i) Memòria d'instal·lacions elèctriques.

   f) Documentació gràfica a escala.

   g) Pla d'autoprotecció, o, si escau, pla d'actuació davant emergències.

   No obstant açò, quan la documentació que es presente per a este tipus d'instal·lacions estiga expedida per un organisme de certificació administrativa (OCA), cal atindre’s al que es disposa en la normativa vigent reguladora.

   Si entre les activitats sol·licitades hi ha la instal·lació de llocs de venda d'aliments i begudes, el projecte tècnic ha d'incloure una memòria descriptiva de l'activitat alimentària que s’hi desenvoluparà, que continga almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de pasta fregida o venda amb elaboració i manipulació.
   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'annex III de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

   Document que cal presentar una vegada finalitzat el muntatge de les instal·lacions i imprescindible per a la posada en funcionament de les mateixes.

   Haurà d'estar subscrit per tècnic competent i presentar-se una vegada finalitzat el muntatge de les instal·lacions. En el mateix caldrà acreditar que les instal·lacions s'ajusten al projecte presentat i que reunixen les mesures necessàries de solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi tècnic de l'edificació.


  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   Ha d'estar subscrit per un instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

Taxes

Taxa

Nom: taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.

Termini d'ingrés: des del moment en què es remet el document d'ingrés previ per al seu pagament i abans d'obtindre l'autorització municipal.

Càlcul: article 5.11 de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics:

“11.1. En el Jardí del Túria, tram IX. - Tarifa per m2 i dia ................. 0,18 €.
11.2. Resta ciutat. Tarifa per m2 i mes o fracció …..….............….. 0,86 €”.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: omplir i signar el formulari de sol·licitud que apareix al punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar-hi la documentació establida en l'apartat “Documentació que cal presentar”.
 • Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

A l'efecte d'agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s'haurà d'indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic

En qualsevol moment es podrà demanar a la persona peticionària documentació complementària a la inicialment presentada que siga necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticles 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'Ajuntament de València.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 52 54 78. Extensions: 3061-3065-3057.

Ordenances

Ordenança Reguladora de l ´ ocupació de domini públic municipal
Ordenança Municipal de Parcs i Jardins
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Taxes per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals

Legislació

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

-Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de junio.

-Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y Decreto 143/2015, de 11 de septiembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley.

-Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalidad Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica y el Decreto 266/2004 de 3 de diciembre de la Consejería de Territorio y Vivienda en materia de Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.
  Tel.: 96.208.30.57 - 96.208.30.81 - 96.208.30.65 y 96.208.34.44
  Fax: 96.352.58.12

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.