Sol·licitud d'autorització per a la realització d'activitats de caràcter promocional i per a la distribució gratuïta de publicitat impresa en el domini públic municipal

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter promocional, amb o sense instal·lacions.

Així mateix, seguiran aquest tràmit les sol·licituds per a la distribució gratuïta, manual i individualitzada de publicitat impresa en els voltants del local comercial o establiment públic objecte del missatge publicitari i la titularitat del qual ostente el sol·licitant.

Qui ho pot sol·licitar?

-Activitats promocionals: Persones jurídiques.

-Distribució gratuïta de publicitat impresa: Persones físiques o jurídiques titulars de locals comercials i establiments públics, o, en la seua representació, empreses o agències especialitzades.

Requisits

-Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

-Només s'autoritzarà el repartiment gratuit de publicitat impresa en els voltants del local comercial o establiment públic objecte del missatge publicitari.

Quan sol·licitar-ho

-Activitats promocionals: Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

-Distribució gratuïta de publicitat impresa: Amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

Documentació a presentar

En tots els casos:

-Si la sol·licitud es realitza presencialment (només quean el sol·licitant siga persona física): Instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.

-Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: Formulari emplenat i signat (botó "Iniciar tràmit"). Al mateix s'adjuntarà la documentació indicada.

-Quan el sol·licitant siga una persona jurídica o actue mitjançant representació, haurà d'aportar-se document que acredite la representació que ostenta el signant de la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Activitats promocionals:
  • Pla d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar, inclosa l'àrea d'influència, i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Memòria descriptiva d'activitat:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   La memòria ha de contindre:

   1. Dia o dies de celebració (per ordre cronològic, si és el cas), amb horaris d’inici i fi de l’ocupació (incloent-hi muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s que s’ocuparan en cada data i descripció d’activitat/s que es realitzaran.

   2. Nombre previst d’assistents a l’esdeveniment.

   3. Indicació expressa de si és necessari el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si és el cas, de les vies públiques que cal buidar de vehicles (precisant-ne dates i horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de l’esdeveniment.

   4. Si és el cas, proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.

   5. Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, com ara jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/beguda o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que siga procedent sobre este tema haurà d’aportar-se en l’apartat “Documentació opcional”.

   6. Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   6.1. Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   6.2. Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   • Descripció del tipus d'activitat alimentària a desenvolupar, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.
   • Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  • Formulari Pla d’Actuació davant d’Emergències.:

   S'aportarà en cas de sol·licituds de realització d'activitats que per les seues característiques es troben incloses en la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Declaració responsable consum aliments.:

   Haurà d'aportar-se quan l'activitat incloga el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Declaració responsable d'escassa complexitat tècnica de les instal·lacions i memòria.:

   S’aportarà en cas d’instal·lacions provisionals d’escassa complexitat que no requerisquen un projecte tècnic. Haurà d’estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se d’una memòria amb la descripció detallada i les especificacions tècniques de tots els elements i les instal·lacions que es preveja utilitzar i els plànols d’estos, segons el que disposa l’article 95 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions esmentades.:

   Conclòs el muntatge de les instal.lacions i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del certificat final de muntatge corresponent subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a aportar-lo a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten a la memòria presentada i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen la solidesa, resistència, estabilitat i flexió adequades i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, siga quina siga la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar del certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

 • Distribució gratuïta de publicitat impresa en els voltants de locals comercials de titularitat del sol·licitant.:
  • Títol habilitant per a l'obertura del local.:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Haurà d'aportar-se, al costat de la sol·licitud, el títol habilitant per a l'obertura del local comercial la titularitat del qual ostenta el sol·licitant (Llicència, Autorització o Declaració responsable per a l'obertura i inici de l`activitat o Comunicació ambiental prèvia).

  • Pla d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar, inclosa l'àrea d'influència, i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Imprès publicitari a repartir

Taxes

Taxa

La que fixe en cada cas l'Ordenança fiscal aplicable.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

-Presentació de la sol·licitud:

A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: cal omplir i firmar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó “iniciar tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.

A més, les persones físiques podran optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, hauran d'omplir i firmar l'imprés de sol·licitud (enllaç) i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

-Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es podrà demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticles 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'Ajuntament de València.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web


Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3057-2274-3064-3065-3061-2324.

Impresos

Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Memòria descriptiva d'activitats
Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Pla d'actuació enfront d'emergències
Sol·licitud d'autorització per a la distribució gratuïta de publicitat impresa en el domini públic
Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal. Annex Declaració responsable d'instal.lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria
Sol. ocupació domini públic. Annex Declaració responsable de consum d'aliments

Ordenances

Ordenança Reguladora de l ´ ocupació de domini públic municipal
Ordenança Municipal de Parcs i Jardins
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València

Legislació

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

-Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.

-Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.
  Tel.: 96.208.30.57 - 96.208.30.81 - 96.208.30.65 y 96.208.34.44
  Fax: 96.352.58.12

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.