Procediment conjunt de Llicència d’Obres i Llicència Ambiental d’Activitat

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment únic per mitjà del qual, el titular, prestador o promotor, sol·licita l'execució de les obres per mitjà de llicència, i simultàniament la instal·lació de l'activitat per mitjà de llicència ambiental.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Documentació a presentar

a) Junt amb la sol·licitud de llicència d'obres i ambiental:

1. Instància model normalitzada de llicència d'obres i ambiental.
2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas.
3. En cas de ser una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui signe la instància.
4. En el cas que els sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns, subscrivint la instància la totalitat dels comuners o qui ostente la representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
5. Indicar l'emplaçament exacte del local en què es pretén ubicar l'activitat, especificant la seua referència cadastral.
6. Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
7. Projecte tècnic únic d'obres i activitat per triplicat (o bé 1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic competent, i visat, si és el cas, pel Col·legi Oficial corresponent; i ajustat a:
a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
b) La instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, justificant el compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
c) Normativa sobre instal·lacions en locals (C, REBT, RITE, RSEI, etc.)
d) Normativa en matèria d'accessibilitat
e) Normativa sanitària aplicable i, en especial, justificarà el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria i plans del Projecte l'adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (R.D. 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).
f) Estudi Acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, conforme a l'article 36 de la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca; i articles 40 i 41 de la vigent Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.

8. Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
9. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix.
10.Documento comprensiu de les dades, que a juí del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
11.En cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
12.En cas d'existir normativa específica d'aplicació, s'afegirà a l'anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

b) Per a la sol·licitud de llicència d'obertura:

1. Sol·licitud de llicència d'obertura
2. Certificat que acredite la deguda execució del projecte, d'acord amb la llicència ambiental i d'obres concedida, expedit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel corresponent col·legi oficial.
3. Còpia del resguard de l'ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència d'obra
4. Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat
5. Certificat subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel corresponent col·legi oficial, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuades per Laboratoris acreditats o ECMCA, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la vigent Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, amb les comprovacions següents:
a) Avaluació del nivell d'aïllament proporcionat pels elements constructius que delimiten l'activitat en relació als locals limítrofs i mig exterior, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del Decret 266/2004 de la GV.
b) Avaluació dels nivells sonors transmesos als locals limítrofs, en especial als usos residencials, produït pel funcionament dels elements mecànics de l'activitat, com ara: climatització (Leq fons i font) , ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d'impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.
c) Avaluació del nivell sonor de recepció exterior, produït pel funcionament dels elements mecànics de l'activitat, com ara: climatització (Leq fons i font) , ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d'impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l'Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.
d) En el cas de modificació de la ubicació de les fonts sonores mencionades, descrites i incloses en l'estudi acústic de l'autorització, inclosa l'Ambientació Musical si està emparada per aquella, haurà de presentar un nou pla d'emplaçament i característiques de les fonts.

6. La altres documentació especificada, si és el cas, en la Resolució per la qual es va concedir la llicència ambiental i d'obres.

Taxes

Taxa

1. - Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la presentació de la llicència.

Quantia: En funció del pressupost, segons el que establix l'Ordenança Fiscal Relativa a les Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques (consulte l'apartat Ordenances).

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autol.liquidacions

2. - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Termini d'ingrés: En el termini d'un mes a partir de la notificació de la concessió de la llicència

Quantia: 4% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: EstimatoriTermini màxim de resolució: 3 mesos

Impresos

Comunicació posada en funcionament d'una activitat subjecta a llicència ambiental

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Llei 6/2014, de 25 de Julio, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de Julio, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents d'Alliberament del Comerç i de determinats Servicis.
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.