Obertura d'activitat comercial, industrial o mercantil mitjançant declaració responsable ambiental amb obres prèvies subjectes a Declaració Responsable

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment mitjançant el qual el titular/promotor presenta la declaració responsable d'obres prèvies i una vegada efectuades, haurà de presentar la declaració responsable ambiental amb els certificats finals per a poder iniciar l'activitat (inclou les activitats subjectes a la normativa de comerç, Llei 12/12).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Requisits

Amb caràcter previ és preceptiu sol•licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (Informe Urbanístic de Compatibilitat, veure tràmit)

Quan sol·licitar-ho

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l'activitat.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Fotocòpia del DNI de la persona declarant
 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució

En cas de ser la persona sol·licitant una Societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud.

 • Còpia del contracte constitutiu de la Comunitat de Béns

En el cas que les persones interessades estigueren constituïdes en Comunitat de Béns, còpia del contracte constitutiu de la dita Comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la Comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació

 • Informa urbanístic de compatibilitat

Informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d'expedient.

 • Projecte tècnic d'obres i activitat.

Projecte tècnic d'obres i activitat, 1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat al que disposa la normativa ambiental i l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats.

 • Declaració responsable normalitzada.

En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

 • Esquema tècnic justificatiu

Esquema tècnic justificatiu a aportar en declaracions responsables, segons l'annex IV.1 de l'esmentada ordenança.

 • Carta de pagament de l'ingrés previ de la taxa

Carta de pagament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

 • Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97)
 • En el cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas d'existir normativa específica d'aplicació, s'afegirà a l'anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.


CAS 1: Per a activitat subjecta a LIICENCIA AMBIENTAL, a més:

 • Sol·licitud de llicència ambiental
 • Resum de la documentació presentada

Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.

 • Document amb les dades que gaudisquen de confidencialitat.

Document comprensiu de les dades que, segons el parer de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.

Taxes

Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques :

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 2018:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació:
Gestor d'Autoliquidacions.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a Declaració Responsable o està subjecta a llicència, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de la *Ordenanaza Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València.

Per a determinar l'instrument d'intervenció al que se subjecta l'activitat (Declaració Responsable Ambiental o Llicència Ambiental) caldrà consultar els Annexos de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Declaració Responsable d'obres per a la instal·lació/modificació d'activitats ambientals o de comerç
Declaració Responsable Ambiental per a l'Obertura d'activitat subjecta a Normativa Ambiental/De Comerç
Sol.licitud d'informe urbanístic de compatibilitat

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.