Obertura d'activitat comercial, industrial o mercantil mitjançant declaració responsable ambiental

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment mitjançant el qual el titular/prestador de l'activitat presenta declaració responsable ambiental amb els certificats finals per a poder iniciar l'activitat (inclou les activitats subjectes a la normativa de comerç, Llei 12/12).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Requisits

Amb caràcter previ és preceptiu sol•licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (Informe Urbanístic de Compatibilitat, veure tràmit

Quan sol·licitar-ho

Abans de l'obertura de l'activitat.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Fotocòpia del DNI de la persona declarant
 • Si la persona sol•licitant és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de representació de qui firma la sol•licitud.
 • Si les persones interessades estigueren constituïdes en Comunitat de Béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació
 • Certificat que obres i instal•lacions són conformes al projecte.
  • Certificat del tècnic director de l'execució del projecte, visat, si és procedent, acreditatiu de que les obres, si és el cas, i les instal•lacions són conformes al projecte presentat. Este certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:
   • Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, segons la Secció SI-1 apt 4 i els seus Annexos SI del C-06 (Si en projecte justifiquen ignifugació, pintures,…haurà d'incloure certificacions expedides per laboratoris acreditats sobre assajos segons Normes UNIX)
   • Resistència al foc de l'estructura, segons la Secció SI-6 i els seus Annexos SI (Si en projecte justifiquen ignifugació, pintures, …haurà d'incloure certificacions expedides per laboratoris acreditats sobre assajos segons Normes UNIX
 • Certificat que les instal•lacions complixen les condicions tècniques i ambientals.
  • Certificat subscrit per tècnic competent, degudament identificat per mitjà de nom, cognoms, titulació i DNI, acreditatiu de que les instal•lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.
 • Esquema tècnic justificatiu.
  • Esquema tècnic justificatiu exigit en l'Annex IV.2 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'edificació i activitat
  • Pot descarregar el model açí
 • Certificat de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions.
  • Certificat ajustat al que establix l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuades. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats (RD 1371/2007, pel qual s'aprova el document bàsic “DB-HR Protecció enfront del soroll” del Codi Tècnic de l'Edificació) o ECMCA.
 • Declaració responsable normalitzada d'habilitació del tècnic
  • En el cas que el projecte/certificacions no es presente visats, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de l'autor i la resta d'intervinents en l'obra. Pot descarregar l'imprès en l'apartat Impresos
 • Certificats téncicos o autoritzacions exigits per les normatives sectorials
  • Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.
 • Còpia del resguard de l'ingrés de l'Impost sobre Construccions Instal•lacions i Obres.
  • Còpia del resguard de l'ingrés de l'Impost sobre Construccions Instal•lacions i Obres quan amb caràcter previ s'haja obtingut la corresponent llicència municipal d'obres ( en el cas que l'obra s'haja produït per mitjà de declaració responsable d'obres, el resguard de l'ingrés ha d'haver-se presentat amb l'esmentada declaració d'obres)
 • Documentació assenyalada en els informes de control a posteriori
  • Si és el cas, la altres documentació/certificats assenyalats en els informes de control a posteriori sobre adequació a la normativa vigent del títol habilitant per a l'execució d'obres d'implantació de l'activitat


CAS 1: EN EL CAS QUE NO S'HAGEN REALITZAT OBRES PRÈVIES:

 • Informe urbanístic de compatibilitat
  • Informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol•licitar el mateix i número d'expedient.
 • Projecte tècnic d'Activitat
  • Projecte tècnic d'Activitat (1 còpia en paper i 2 en suport digital) que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal•lacions, redactat i firmat per tècnic competent ajustat al que establix la normativa vigent

Informació Complementària

Per a determinar l'instrument d'intervenció al que se subjecta l'activitat (Declaració Responsable Ambiental o Llicència Ambiental) caldrà consultar els Annexos de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Declaració Responsable Ambiental per a l'Obertura d'activitat subjecta a Normativa Ambiental/De Comerç
Declaració Responsable de les persones tècniques competents: la Projectista i la Directora de l'execució d'obres
Sol.licitud d'informe urbanístic de compatibilitat

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Legislació

 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Aceleración del proceso de cesión de Licencia de Restaurante
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.