Llicències de demolició

Actualizado el 28 de abril de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

Concessió llicència demolició de qualsevol tipus de construccions (excepte les catalogades, immobles Béns d'Interés Cultural - BIC i Béns de Rellevància Local - BRL) , amb una vigència de 6 mesos, prorrogables, a sol·licitud de la persona interessada, per un altre període igual.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física o jurídica que precise demolir una construcció.

Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, conforme al que es disposa en l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques als subjectes citats en aquest article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Instància general de sol·licitud signada per la persona interessada

En la qual haurà de constar un número de telèfon de contacte i la seua adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l'immoble a demolir, acompanyada de la següent documentació:

- Si la petició es formula en nom d'un altre particular o de comunitat de béns, s'haurà d'aportar còpia del document que acredite la representació (escriptura de poder, contracte constitutiu de la comunitat de béns, certificació de la comunitat de propietaris…).

- Si la sol·licitant és una societat, haurà d'aportar còpia de l'escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Justificant del pagament de la Taxa corresponent.
 • Projecte Tècnic de la demolició i clos de la parcel·la (dos exemplars)

Projecte ajustat a la Normativa Vigent en el qual s'incloga l'Estudi de Seguretat i Salut, i l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. Tot açò d'acord amb l'art. 18 de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana; l'art. 17.1 del RD 1627/97, de 24 d'Octubre (BOE nº 256, de 25.10.97) i el RD 105/2008, de data 1 de febrer de 2008, del Ministeri de Presidència (BOE 13.2.2008).
Inclourà així mateix, reportatge fotogràfic en format digital en arxius independents, comprenent cadascuna de les façanes i estat interior, així com detalls arquitectònics o constructius que l'autor del projecte considere convenient deixar constància en l'arxiu de l'edifici a demolir, havent d'aportar almenys una fotografia de cadascuna de les façanes de l'edifici.

 • Autorització de la Conselleria competent

Cas que l'edifici es trobe a l'entorn de protecció d'un “Bé d'Interès Cultural”, s'haurà de sol·licitar i obtenir per la persona interessada la prèvia autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, segons el que es disposa en els arts. 35.1 i 36.1 de la Llei 4/1998 d'11 de Juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat), sempre que no s'haja aprovat definitivament un Pla Especial de protecció per a l'entorn afectat que excloga la necessitat d'aquesta autorització prèvia per a actuacions freturoses de “especial transcendència”.

 • Imprès d'Estadística d'Edificació i Habitatge del Ministeri de Foment.

Es pot descarregar en: Ministeri de Foment Enllace: http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/atencion_ciudadano/informacion_estadistica/construccion/construccionedificios/cuestionarioce1/

Observacions:

Si s'entenguera necessària la col·locació en via pública d'elements auxiliars a la demolició, podrà sol·licitar-se juntament amb la petició de la llicència de demolició per a la seua tramitació conjunta, havent d'abonar-se la corresponent taxa.
La propietat comunicarà per escrit a aquest Servei amb una antelació de 15 dies, la data d'inici i el termini per a l'execució de les obres.

Si el tràmit es realitza electrònicament en aquesta Seu:

 • Formulari de sol·licitud

S'emplenarà el formulari de sol·licitud, després de realitzar la identificació electrònica. En aquest formulari haurà de constar un número de telèfon de contacte i la seua adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l'immoble a demolir, i si el sol·licitant és una societat, haurà d'aportar còpia de l'escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud, tot açò acompanyat de la següent documentació:

 • Justificant del pagament de la Taxa corresponent.
 • Projecte Tècnic de la demolició i clos de la parcel·la

Projecte ajustat a la Normativa Vigent en el qual s'incloga l'Estudi de Seguretat i Salut, i l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. Tot açò d'acord amb l'art. 18 de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana; l'art. 17.1 del RD 1627/97, de 24 d'Octubre (BOE nº 256, de 25.10.97) i el RD 105/2008, de data 1 de febrer de 2008, del Ministeri de Presidència (BOE 13.2.2008).
Inclourà així mateix reportatge fotogràfic en format digital en arxius independents, comprenent cadascuna de les façanes i estat interior, així com detalls arquitectònics o constructius que l'autor del projecte considere convenient deixar constància en l'arxiu de l'edifici a demolir, havent d'aportar almenys una fotografia de cadascuna de les façanes de l'edifici.

 • Autorització de la *Consellería competent

Cas que l'edifici es trobe a l'entorn de protecció d'un “Bé d'Interès Cultural”, s'haurà de sol·licitar i obtenir per la persona interessada la prèvia autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, segons el que es disposa en els *arts. 35.1 b i 36 de la Llei 4/1998 d'11 de Juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat), sempre que no s'haja aprovat definitivament un Pla Especial de protecció per a l'entorn afectat que excloga la necessitat d'aquesta autorització prèvia per a actuacions freturoses de “especial transcendència”.

 • Imprès d'Estadística d'Edificació i Habitatge del Ministeri de Foment

Es pot descarregar en: Ministeri de Foment Enllace: http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/atencion_ciudadano/informacion_estadistica/construccion/construccionedificios/cuestionarioce1/

Observacions:

Si s'entenguera necessària la col·locació en via pública d'elements auxiliars a la demolició, podrà sol·licitar-se juntament amb la petició de la llicència de demolició per a la seua tramitació conjunta, havent d'abonar-se la corresponent taxa.
La propietat comunicarà per escrit a aquest Servei amb una antelació de 15 dies, la data d'inici i el termini per a l'execució de les obres.

Contingut mínim del projecte de demolició i tanca:

El Projecte de Demolició i Tanca contindrà almenys la documentació següent:

• Descripció de l'edifici:

a) Funcional:

- Nombre de plantes.

- Nombre de vivendes.

- Altres usos.

- Ocupació

b) Constructiva:

- Sistema estructural (nombre de crugies) .

- Descripció resta d'elements constructius.

• Descripció del tanca que es realitzarà en la parcel·la resultant:

Les característiques del tanca de les parcel·les que resulten de l'execució d'obres de demolició d'immobles seran bàsicament de dos tipus:

a) De fàbrica de blocs de formigó 20/20/40, fins a 2,60 metres d'alçada, apilastrat l'interior i esquerdejat l'exterior, amb porta metàl·lica opaca.

b) Amb base de bloc de formigó 20/20/40 fins a 1metro d'alçada i completant la seua altura total amb malla metàl·lica del tipus simple torsió i porta normalitzada de malla de 1x2 metres.

• Según la situación del entorno urbano se podrá discriminar la idoneidad de un tipo u otro de cerramiento de parcela. La posibilidad de no vallar sería excepcional en suelos urbanos consolidados, y dependerá tanto de la seguridad ciudadana como del tratamiento superficial de la parcela, en cualquier caso, con el visto bueno de los servicios técnicos competentes.

• Descripción del tratamiento de protección previsto para sanear o proteger las medianeras vistas de los edificios contiguos.

• Presupuesto de la demolición.

• Plans a escala 1:50:

- D'emplaçament. (Escala 1:1000) .

- De situació.

- De distribució i cotes de totes les plantes.

- De coberta.

- D'estructures.

- Fatxada Principal.

- Fatxada posterior.

- Secció

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Llicències de demolició:
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Projecte Tècnic de la demolició i tanques de la parcel·la
  • Imprés d'estadístiques de construcció i habitatge del Ministeri de Foment
  • Autorització de la Conselleria competent

Taxes

Taxa

1- Taxa per prestació dels serveis relatius a les actuacions urbanístiques (Ordenança Fiscal relativa a les taxes per a la prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques).

2- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (I.C.I.O.)

 • S'haurà de presentar, amb la sol·licitud de llicència, l'autoliquidació a practicar pel subjecte passiu obligat, i podrà pagar-se prèviament, a compte de la liquidació definitiva que es practique una vegada acabades les construccions, instal·lacions i obres.
 • Si una vegada concedida la llicència, l'Administració considerara que l'import abonat és incorrecte, es practicarà per aquesta una liquidació complementària.
 • Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades: Caldrà estar al que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels serveis relatius a les Actuacions Urbanístiques i a l'Ordenança-Imposat sobre Construccions, Instal·lacions i obres, de l'Ajuntament de València.
 • Termini d'ingrés: Si la persona interessada no abonara l'autoliquidació provisional, prèviament a la concessió de la llicència, s'haurà d'abonar la mateixa en el termini d'un mes a partir de la notificació de la concessió de la llicència.
 • Quantia: 3 % del pressupost d'execució material de l'obra o segons l’ aplicació dels móduls del formulari.

* La Taxa per actuacions urbanístiques i el ICIO es gestionaran conjuntament amb un formulari d'autoliquidació WEB, i es podrà abonar la seua quantia independentment.

Gestor d'autoliquidacions (www.valencia.es: Tràmits-Tributs municipals-Autoliquidació d'impostos o Seu Electrònica: Matèries-Pagaments i unes altres gestiones-autoliquidació de tributs).

3- Taxa pròrroga: 7% de la taxa inicial.

• Haurà de gestionar-se igualment a través del formulari d'autoliquidació web (Gestor d'autoliquidacions-Altres Taxes Urbanístiques-actuacions urbanístiques).

* En cas d'instal·lació d'elements auxiliars d'obra, haurà de gestionar-se la corresponent taxa, igualment a través del formulari d'autoliquidació web (Gestor d'autoliquidacions-Taxa ocupació via pública).

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, gestionat conjuntament amb impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), conforme a l'indicat en l'apartat “taxes”.
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”.
 • Arreplegar el document de llicència.

Informació Complementària

Si l'edifici tinguera algun nivell de protecció, no cal concedir llicència de demolició havent de sol·licitar-se Llicència d'Intervenció.

L'autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, per a la demolició dels edificis situats en entorn de protecció d'un Bien d'Interés Cultural es tramita en la Direcció General de Patrimoni Cultural. Així mateix, s'haurà d'aportar el projecte d'edificació que garantisca l'edificació substitutòria, en atenció al que disposa l'article 39.2 f) de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat).

Quan l'edifici es trobe ubicat en nucli històric tradicional amb consideració de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) i en entorns dels Béns Immobles de Rellevància Local, haurà de presentar-se amb caràcter general, un document que arreplegue les característiques d'edificació substitutòria, basant-se en el que disposa el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm 6529 de 26/05/2011) , en el seu articule 13.7, en relació amb els articles 8 i 12 del mateix text legal.

Cas que en l'entorn de les edificacions a demolir y/o dins de la parcel·la on es troben les mateixes, existiren exemplars arboris, haurà de notificar-se la dita circumstància al Servici competent en matèria de jardineria de l'Ajuntament de València, en l'edifici municipal siti en la c/ Amadeo de Savoia, 11, quedant prohibit la tala o trasplantament dels mateixos, fins a l'obtenció de la corresponent llicència municipal, d'acord amb les Normes Urbanístiques del PGOU, arts 3.81 i 3.82, les Ordenances Municipals de Parcs i Jardins.

En cas d'existir elements de fibrociment susceptibles de demolició, haurà de tindre's en compte la normativa vigent quant a la manipulació, transport i abocament de les mateixes (R.D. 396/06 de 31/03/06 sobre treballs amb risc d'amiant, BOE 11/04/06, en vigor des de 11/10/06) .

També haurà de complir al R.D. 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Així mateix, es recorda l'obligació del titular de la llicència de col·locar els pals que resulten necessaris provisionalment (en tant es produeix la reedificación), per a la subjecció de cables elèctrics o de telecomunicacions, a l'interior de la seua parcel·la i accessible per al seu manteniment des de la via pública.

____________________________________________

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori

Art. 24.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb els arts. 221 i 223 de la Llei 5/2014, 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Termini màxim de resolución: 2 mesos

Art. 221 Llei 5/2014, 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge de la Comunitat Valenciana.- Termini de 2 mesos, per l'atorgament de llicències de demolició.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d´octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

Instància general

Ordenances

Ordenança Municipal de Neteja Urbana
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Ordenança Reguladora d'Obres d'Edi_cació i Activitats de l'Ajuntament de València, de 29 de juny (BOP 16.07.2012).
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 4/1998, de la Generalitat Valenciana, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm. 6529 de 26/05/2011).
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, la Comintat Valenciana (LOTUP).

Oficines d'informació

 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ RUÏNES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2256
  De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.