Llicència / renovació de llicència per a col·locació de suports publicitaris en parcel·les i mitgeres

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Concessió de llicències per a la col·locació de suports publicitaris en parcel·les i mitgeres en domini privat perceptibles des de la via pública.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser titulars de la llicència:
a) Les persones físiques o jurídiques, que realitzen directament les activitats comercials, industrials o de servici a què es referix els elements publicitaris.
b) Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària i que es troben inscrites en el Registre municipal d'Empreses Publicitàries de l'Ajuntament de València.

Requisits

 • Presentar tota la documentació corresponent a la sol·licitud depenent del cas de la instal·lació publicitària.
 • Les empreses que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària, han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Empreses Publicitàries (OCOVAL)

Quan sol·licitar-ho

Previ a la col•locació del suport publicitari.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud al que s'accedirà després de prémer el botó d'Iniciar tràmit

Acompanyat de la documentació següent:

TOTS ELS CASOS

 • Acreditació de subscripció de Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil.

Haurà de cobrir els danys que puguen derivar-se de la col·locació i explotació de l'element publicitari.

 • Fotografies de les façanes, mitgeres o parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació.

Fotografies en color preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.

 • Carta de pagament de la Taxa o Preu Públic liquidat d'acord amb l'Ordenança Fiscal corresponent.
 • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa o Preu Públic.

CAS 1: Instal·lació nova

 • Projecte subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent.

El projecte necessàriament tindrà el contingut mínim que es detalla en els documents següents segons el tipus d'instal·lació que es tracte:
- Si és un suport publicitari en parcel·la (Consultar pdf)
- Si és una publicitat pintada en mitgera (Consultar pdf)
- Si és un suport publicitari en mitgera (Consultar pdf)

 • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la mitgera.

Haurà d'estar actualitzada al moment de la sol·licitud de renovació.

 • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la propietat adjacent a la mitgera.

Molt important: l'autorització de la propietat adjacent és obligatòria en els casos d'instal·lació de suport o pintura en mitgera.
L'autorització estarà actualitzada al moment de la sol·licitud.

CAS 2: Renovació de llicència caducada

 • Projecte subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent.

En el cas que no hagueren variat les condicions urbanístiques ni les característiques tècniques del suport publicitari podrà presentar còpia del projecte tècnic anterior juntament amb el document següent:

 • Certificat subscrit per tècnic competent i visat pel seu Col·legi professional, que la instal·lació es troba en les degudes condicions d'estabilitat i seguretat.
 • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la mitgera.

Haurà d'estar actualitzada al moment de la sol·licitud de renovació.

 • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la propietat adjacent a la mitgera.

Haurà d'estar actualitzada al moment de la sol·licitud de renovació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Instal·lació nova. Llicència/renovació per a instal·lació de suports publicitaris en parcel·les i mitgeres:
  • Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil
  • Fotografies de les façana, mitgera o parcel·la
  • Projecte subscrit per professional competent visat pel Col·legi Oficial corresponent
  • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la mitgera
  • Carta de pagament de la Taxa o Preu Públic liquidat d'acord amb l'Ordenança Fiscal
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa o Preu Públic
  • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de la propietat adjacent a la mitgera
 • Renovació de llicència caducada - Llicència/renovació per a instal·lació de suports publicitaris en parcel·les i mitgeres:
  • Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil
  • Fotografies de les façana, mitgera o parcel·la
  • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de l'edifici, local o parcel·la de la mitgera
  • Carta de pagament de la Taxa o Preu Públic liquidat d'acord amb l'Ordenança Fiscal
  • Justificant d'haver satisfet l'ingrés previ de la Taxa o Preu Públic
  • Projecte subscrit per professional competent visat pel Col·legi Oficial corresponent
  • Certificat que la instal·lació es troba en les degudes condicions d'estabilitat i seguretat
  • Autorització de la propietat / comunitat de propietaris de la propietat adjacent a la mitgera

Taxes

Taxa

Taxa per actuacions urbanístiques:
Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

Quantia:
a) Quan s'exigisca projecte tècnic: tributaran d'acord amb l'escala següent:

Taxes des de 2017:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54 €

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €

b) Quan no s'exigisca projecte tècnic, tributaran d'acord amb la tarifa corresponent al tram inferior de l'escala.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la instància de sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat “Taxes”).
 • Presentació de la instància de sol·licitud de llicència, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària

L'autorització per a la col•locació del suport publicitari tindrà una vigència, amb caràcter general, de tres anys, comptats des del dia en què es notifica la resolució de la llicència.

.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 223.2 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

Sol.licitud de llicència per a la col.locació de publicitat

Ordenances

Ordenança Municipal sobre Publicitat
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Oficines d'informació

 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.
 • Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.
  Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4240, 4242
  Fax: 96.352.55.21
  De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .
  ocoval@ocoval.es

Oficines on presentar

 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.
 • Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.
  Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4240, 4242
  Fax: 96.352.55.21
  De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .
  ocoval@ocoval.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.