Llicència per a l'ocupació de la via pública amb tanca de protecció d'obres

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Les zones en què es pretenga l'execució d'obres es delimitaran per mitjà d'uns tanques de protecció que se situaran en el límit amb la via pública, o, si és el cas, en la zona que ocupe l'obra, i això per a evitar els possibles riscos que puga comportar la col·locació de determinats elements o instal·lacions en el sòl o vol per a qualsevol persona usuàrie de la via pública, siguen vianants o trànsit rodat.
El tancament consistirà en una tanca de suficient estabilitat, l'aspecte de la qual no siga contrari a l'ornament o decor públic, que en cas de ser permeable haurà de ser coberta, a fi d'evitar que la pols o altres elements la traspassen. Si la sol·licitud per a instal·lar un tanca és una actuació complementària a una llicència d'obres, es formularà amb caràcter general conjuntament amb la dita llicència.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de persones propietàries, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en la col·locació d'un tanca de les característiques indicades anteriorment en la via pública del terme municipal de València.

Requisits

Les tanques de protecció d'obra s'ajustaran, amb caràcter general, a les característiques següents:

 • L'espai màxim que podrà ocupar-se amb la tanca de protecció estarà en proporció amb l'amplària de la vorera del carrer, sense que en cap cas puga comprendre més de 3 metres comptadors des de la línia de la façana, ni sobrepassar els dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure d'obstacles inferior a 1,20 metres.
 • En aquells casos en què l'amplària de la vorera no permeta deixar espai lliure d'1,20 metres, podrà excepcionalment autoritzar-se la instal·lació de tanca amb les condicions de garantia que determinen els servicis tècnics municipals. En estos supòsits i en tots aquells en què els servicis tècnics municipals ho estimen raonadament oportú, només es permetrà l'establiment de tanques fins a la realització del forjat de la planta baixa, moment en el qual seran substituïdes per un pont volat o pas cobert.
 • En cap cas es permetrà que les vies públiques es vegen afectades per la instal·lació d'elements auxiliars per a l'execució d'una obra, com ara corrioles, tubs d'evacuació de runes, muntacàrregues, etc., que no es troben en el perímetre del tancament de protecció d'esta.
 • En qualsevol dels tancaments de protecció d'obres haurà de garantir-se un sistema de fixació que permeta assegurar-ne l'estabilitat i seguretat. En el cas d'ocupar part de la calçada hauran de quedar perfectament senyalitzats, amb el coneixement del Servici de Circulació i Transports.
 • En cap cas, la instal·lació de la tanca dificultarà la visibilitat de la senyalització de trànsit en general, com ara els semàfors, plaques i senyals informatius, ni impedirà l'accés a elements de control del mateix trànsit, com ara armaris, reguladors, detectors o als mateixos semàfors.
 • En cas d'haver de realitzar ancoratges en la via pública, haurà de sol·licitar-se a les companyies de servicis públics i a l'Ajuntament els servicis existents en el subsòl a fi de no produir-hi cap avaria.

Quan sol·licitar-ho

Como a mínim un mes abans de la colocació del tancat.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Instància de sol·licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública amb bastides d'obra degudament emplenada, i que pòt descarregar a l'apartat impresos .

Identificació clara del sol·licitant i de l'edifici en el qual s'instal·la el clos

 • Pla de planta

Pla de planta amb ocupació de la via pública, fitant els amples de calçada i voreres, superficiando la zona a ocupar, grafiando mobiliari urbà o qualsevol element que provoque l'estrenyiment del pas per als vianants.

 • Informe de seguretat de la instal·lació, signat per tècnic competent.
 • Memòria descriptiva del tipus d'element a instal·lar
 • Superfície a ocupar amb el barrat
 • Temps de permanència previst
 • Còpia de la llicència d'obres o dades identificatives de la mateixa (nombre d'expedient o similar)
 • Justificant ingresse previ de la taxa

Justificant d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa corresponent, d'acord amb l'establit en l'ordenança fiscal vigent

En cas de ser una societat

 • Escriptura de constitució de la societat
 • Escriptura de poders

Els poders acreditaran la representació de la persona que signa la instància

En cas de ser una comunitat de béns

 • Constitució de la comunitat de béns

Hauran de subscriure la instància tots els comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos.

Taxes

Taxa

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.

Termini d'ingrés:previ a la sol·licitud de llicència d'ocupació via pública amb la tanca.
Quantia per a l'any 2019, la detallada a continuació:

TANQUESS I BASTIDES:

Per metre quadrat de via pública respecte al qual es dificulte o interrompa el lliure trànsit amb tanques, separadors fixos o mòbils, bastides, i per mes o fracció d'aprofitament - 5,66 euros
No estaran subjectes a este preu els aprofitaments amb tanques i bastides l'exclusiu objecte de les quals siga reparar, arreglar, ornamentar o embellir les façanes dels edificis.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de sol·licitud de llicència per a col·locació de tanca de protecció d'obra, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s'hi ha de presentar”(Per a la presentació de la sol.licitud a les Juntes Municipals de Districte serà necessari sol.licitar CITA PREVIA a través de la web municipal o telefonant al 010).

Informació Complementària

En supòsits de paralització injustificada de les obres, i fora dels terminis legals, s'haurà d'alliberar l'ocupació de la vorera, ajustar el tancament a la línia de façana i restituir els possibles desperfectes ocasionats en la via pública.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Termini màxim de resolució: 3 mesos

Impresos

Sol.licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública amb tanca de protecció d'obra

Ordenances

Ordenança d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues

Legislació

 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Normes urbanístiques del PGOU.
 • Codi tècnic de l'edificació.

On dirigir-se

Hauran de dirigir-se a l'oficina que va tramitar la llicència o ordre d’execució o declaració responsable que servisca de fonament al tancament d’obres (Servici de Llicències Urbanístiques, Servici de Disciplina Urbanística, Servici d'Activitats o juntes municipals de districte).

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es
 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244
  De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.