Informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial de vivenda (IEEV.CV)

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

L’informe haurà de realitzar-se per un tècnic/a competent en la matèria. Estarà format pels documents següents:

 • L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.
 • L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb diversitat funcional per a l’accés i utilització de l’edifici.
 • L’avaluació de l’eficiència energètica de l’edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari/ària o representant de la comunitat de propietaris/àries d’edificacions amb ús residencial de vivenda i antiguitat superior a 50 anys; o els titulars que pretenguen acollir-se a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l’antiguitat de l’edifici.

Requisits

El/La tècnic/a facultatiu/iva competent que subscriu l’informe haurà d’estar en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, segons el que establix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

Quan sol·licitar-ho

 • Quan l’edifici tinga una antiguitat superior a 50 anys.
 • Quan hagen passat deu anys des de l’última inspecció realitzada.
 • Quan el titular pretenga acollir-se a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l’antiguitat de l’edifici.

Documentació a presentar

Documentació addicional necessària segons el cas:

 • Informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial de vivenda (IEEV.CV):
  • Informe d'Avaluació d'Edificis:

   Vegeu informació complementària. Entitat emissora: Tècnic/a facultatiu/iva competent en la matèria.

  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització:

   Entitat emissora: Notari/ària o autorització del propietari/ària.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones físiques o jurídiques propietàries de l’immoble que tinga l’obligació formal de disposar de l’IEEV, CV hauran de sol·licitar-ne la inscripció en el Registre Autonòmic. La dita sol·licitud haurà de realitzar-se telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, que generarà un justificant d’haver-la presentat.

Informació Complementària

L’obligació formal de disposar de l’IEEV, CV i costejar-ne la realització recaurà sobre les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l’immoble.

En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal serà la comunitat de propietaris/àries la responsable del compliment d’esta obligació.

Des de l’entrada en vigor del Decret 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’Informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial de vivenda i el seu Registre Autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la sol·licitud d’inscripció en l’esmentat registre haurà de realitzar-se telemàticament a través de la seu electrònica de la GV https://sede.gva.es, que generarà un justificant d’haver-la presentat.

No és procedent la presentació de l’IEEV, CV en l’Ajuntament.

L’obligatorietat de comptar amb l’IEEV, CV només s’entendrà complida a partir de la data en què se sol·licite la inscripció en el Registre Autonòmic.

Es realitzarà un IEEV, CV per cada edifici identificat amb els catorze primers dígits de la referència cadastral.

L’Ajuntament podrà accedir i descarregar del Registre els informes corresponents a este municipi, als efectes de realitzar el control i seguiment necessaris en compliment de l’obligació del deure de conservació i rehabilitació dels edificis, exigint als que tinguen l’obligació l’esmena que corresponga de les deficiències detectades en l’IEEV, CV.

En els supòsits que siga necessari exigir al propietari el compliment del deure de manteniment i conservació de l’edifici, esta exigència es realitzarà a través del procediment establit per a això. (Veugeu tràmit “Comunicació de deficiències d’un immoble”.)

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Atenció telefònica

Sol·licitud d’informació genèrica: 010, 012

Legislació

- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

- Decret 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial de vivenda i el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (TRLS).

- Llei 3/2004, de 30 de juny, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació (LOFCE).

On dirigir-se

Oficines de presentació:

Seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es

Oficines d'informació

 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244
  De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.