IBI - Bonificació per empresa constructora, en l'Impost sobre Béns Immobles

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Obtindre una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària respecte dels immobles que constituïsquen l’objecte de la seua activitat, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a esta i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses titulars dels immobles en què es projecta l'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Abans del començament de les obres.

El termini de la bonificació comprén des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua terminació, sempre que durant eixe temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Documentació a presentar

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
 • Còpia de rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de l’immoble o immobles sobre els quals es projecta l’edificació o rehabilitació.
 • En cas de no constar l’empresa com a titular de l’immoble o immobles, acords de la Gerència Regional del Cadastre de modificació de titularitat cadastral.
 • Certificació de la persona tècnica directora de les obres amb el visat original del col·legi oficial competent acreditatiu de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció.
 • Declaració firmada de la persona sol·licitant que els immobles sobre els quals es realitza l’edificació no formen part de l’immobilitzat.
 • Documents que acrediten la propietat de l’immoble o immobles sobre els quals es projecta l’edificació, així com aquells dels quals resulte la descripció actual de l’immoble i, si estos documents es referixen a diversos immobles, declaració firmada de la persona sol·licitant que concrete quin és objecte de construcció així com la seua superfície.
 • Fotocòpia de la presentació en la Gerència Regional del Cadastre del model corresponent de declaració d’alteració/variació en els immobles a què es referixen els rebuts sobre els quals se sol·licita l’aplicació de bonificació o, en cas que no siga procedent la regularització cadastral, declaració que la construcció es realitza sobre determinats solars coincidents amb les finques cadastrals sense que hi haja tingut lloc cap modificació.
 • Pla de situació dels immobles.
 • En el cas que presente la sol·licitud un representant o persona autoritzada, l’escriptura de poders o autorització firmada per la persona autoritzant i l’autoritzada, la còpia del document d’identitat de la persona obligada al pagament i el document d’identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
 • Núm. de compte d’entitat bancària, en el supòsit que siga procedent la devolució de l’import de l’impost.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix instància general acompanyada d'originals i fotocòpies de la documentació detallada en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de ser titular de l'immoble:
  • Rebuts IBI
  • Certificació del Tècnic Director d'Obres
  • Declaració firmada de que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
  • Documents que acrediten la propietat de l'immoble
  • Si es tracta de diversos immobles, declaració que concrete el que és objecte de construcció i la seua superfície
  • Còpia de la regularització cadastral o declaració sobre la no procedència de la mateixa
  • Pla de situació
  • Número compte bancari
  • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
 • En cas de no ser titular de l'immoble:
  • Rebuts IBI
  • Certificació del Tècnic Director d'Obres
  • Declaració firmada de que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
  • Documents que acrediten la propietat de l'immoble
  • Si es tracta de diversos immobles, declaració que concrete el que és objecte de construcció i la seua superfície
  • Còpia de la regularització cadastral o declaració sobre la no procedència de la mateixa
  • Pla de situació
  • Número compte bancari
  • Acords de modificació de titularitat cadastral
  • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • · Sol·licitud formulada presencialment en qualsevol Oficina de Gestió Tributària Integral.
 • · Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d'instància en els registres municipals.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos6 mesosArticle 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Ordenances

Ordenança de l'Impost sobre Béns Immobles

Legislació

- Article 73.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en qualsevol de les oficines de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació

 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.