Fraccionaments de pagament i ajornaments de deutes tributàries

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Obtindre l'ajornament o el fraccionament del pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Per al pagament a terminis de l’IBI en voluntària, accediu ací.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament dels deutes o persones degudament autoritzades per a això.

Requisits

 • Import mínim ajornable: 350,00 euros de principal. Número mínim de fraccions: 3.

QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS

Trams de deute Termini màxim
350,00 € <= import principal< 1.350,00 € Fins a 6 mesos
1.350,00 € <= import principal< 6.000,00 € Fins a 9 mesos
6.000,00 € <= import principal< 18.000,00 € Fins a 12 mesos
18.000,00 € <= import principal< 36.000,00 € Fins a 15 mesos
36.000,00 € <= import principal< 80.000,00 € Fins a 18 mesos
80.000,00 € <= import principal< 180.000,00 € Fins a 24 mesos
180.000,00 € <= import principal Fins a 36 mesos

En casos molt qualificats i excepcionals es podran admetre a tràmit sol·licituds referides a deutes d'import principal a partir de 100 euros, segons la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament que l'acreditarà en la sol·licitud mateixa.

Les quotes resultants es pagaran per mitjà de domiciliació bancària en el compte corrent que es designe per la persona interessada.


No resulta d'aplicació l'ampliació del termini de devolucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

 • Compte obert en una entitat financera per a domiciliar el pagament.
 • El pagament podrà domiciliar-se en un compte bancari que no siga de titularitat de la persona obligada, sempre que s'acredite que la persona titular d’este compte autoritza la domiciliació.
 • Garantia, en el cas de deutes que, en el seu conjunt, excedisquen de 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, siga quin siga el seu import.
 • Es denegarà la concessió d'ajornament o fraccionament si, consultat el Sistema Integral de Gestió Tributària, resulta que la persona sol·licitant no es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, llevat que al mateix temps sol·licite l'ajornament o fraccionament d'estos deutes, n’acredite el pagament o la seua improcedència.

En tot cas, la concessió de l'ajornament o fraccionament es condicionarà que la persona sol·licitant es mantinga al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament durant la vigència de l'ajornament, de forma que en cas d'incompliment es procedirà a deixar-lo sense efecte i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, si és el cas.

En els casos d'embargament de diners en comptes o embargament de drets en l'acte o a curt termini, no produiran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en el cas que esta el sol·licite.
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització firmada per persona autoritzant i autoritzada, la còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits). Si el compte no és de titularitat de la persona sol·licitant o de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixe tercer.
 • Garanties. Queden dispensats de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000 euros, excepte els dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, que requeriran garantia en tot cas.
 • En el cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros:

1. Documentació justificativa de l'import que es reba en concepte de pensió o salari.

2. Moviments dels comptes en entitats de crèdit de què siga titular durant els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud.

3. Declaració jurada que no disposa d'altres comptes en entitats de crèdit en este o altre municipi, ni que percep ingressos per altres conceptes diferents al de la pensió o salari.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix instància general acompanyada de la documentació detallada en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de ser el titular del compte:
  • Dades del compte de domiciliació
 • En cas que no siga titular de la compte:
  • Autorització del titular
  • D.N.I. del titular
 • En cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros i ser titular del compte:
  • Dades del compte de domiciliació
  • Documentació justificativa de l'import en concepte de pensió o salari
  • Moviments dels comptes dels tres mesos anteriors a la sol·licitud
  • Declaració jurada de que no disposa d'altres comptes ni percep altres ingressos
 • En cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros i no ser titular del compte:
  • Autorització del titular
  • D.N.I. del titular
  • Documentació justificativa de l'import en concepte de pensió o salari
  • Moviments dels comptes dels tres mesos anteriors a la sol·licitud
  • Declaració jurada de que no disposa d'altres comptes ni percep altres ingressos

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Per a realitzar el tràmit presencialment / via telemàtica:

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Sol·licitud de la persona interessada formulada presencialment en qualsevol Oficina de Gestió Tributària Integral.
 • Firma de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En el cas que l'ajornament/fraccionament no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la notificació corresponent.
 • Pagament per domiciliació dels terminis resultants.

En les sol·licituds efectuades per mitjà de formulari presentat en un registre municipal:

 • Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d'instància en els registres municipals.
 • Després de l'estudi de la sol·licitud, serà requerida per a, si és el cas, ser atesa en una de les oficines de Gestió Tributària en què es procedirà com en l'apartat anterior.
 • En el cas de tramitació no presencial, si se li notifica la concessió de l'ajornament/fraccionament sol·licitat, haurà de procedir al pagament per domiciliació dels terminis resultants.

Informació Complementària

Una vegada sol·licitat un ajornament o fraccionament de pagament d'un deute de venciment periòdic i notificació col·lectiva, i sempre que s’haja complit en els seus estrictes termes, s'entendrà automàticament sol·licitat l'ajornament/fraccionament de pagament del rebut corresponent per a exercicis futurs, llevat que la persona interessada renuncie expressament a l'ajornament/fraccionament dins del període corresponent de pagament en voluntària.

Perquè es done curs a esta concessió automàtica serà necessari que es complisquen les condicions dels apartats 2 i 3 de l'article 31 de l'Ordenança fiscal general i que en cada exercici s’adapten les quanties i terminis màxims d’estos ajornaments/fraccionaments al que disposa l'esmentada ordenança.

En els ajornaments/fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, el primer venciment es produirà en el segon mes següent al final del període voluntari.

Garanties. Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000 euros, excepte els dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, que requeriran garantia en tot cas.

Incomplides les condicions de la concessió, s'iniciarà o continuarà el procediment administratiu de constrenyiment. Si hi ha garantia, se’n procedirà a l’execució.

En el supòsit que s'admeten a tràmit les sol·licituds referides a deutes des de 100 euros fins a 350 euros, la quantia mínima per termini no pot ser inferior a 30 euros.

Quan no siga possible emetre una fracció en la data corresponent, esta es remetrà per al seu càrrec en compte juntament amb la fracció següent, i la persona contribuent estarà obligada a realitzar el pagament conjunt. S'entendrà produït l'impagament si es torna alguna de les fraccions.

Quan es produïsca l'impagament de dos fraccions quedarà sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat d’una nova resolució i se seguirà el procediment de cobrament per la part de deute fraccionada pendent de pagament, la qual cosa s'advertirà en la mateixa resolució de concessió.

La renúncia d'un ajornament/fraccionament ja concedit implicarà la inadmissió d'una segona sol·licitud d'ajornament o fraccionament del mateix deute, quan es considere que té per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament normal de la gestió recaptatòria.

No s'admetran successives sol·licituds de modificació de les condicions d'un ajornament o fraccionament concedit quan es considere que tenen per objecte dificultar el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

En el supòsit de deutes d'import superior a 18.000 €, s'haurà d'aportar garantia que cobrirà l'import del deute en període voluntari i dels interessos de demora que genere l'ajornament/fraccionament, més un 25 per 100 de la suma de totes dos partides o, en cas de deutes en període executiu, l'import del deute, el recàrrec, els interessos de demora que genere l'ajornament o fraccionament i un 5 per cent de la suma de ambdós partides.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: DesestimatoriLlei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Ordenança fiscal general. Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosFins a 6 mesos.Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. Ordenança Fiscal General.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tingueu preparada la documentació que necessiteu adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació que cal presentar
 • Ompliu el formulari
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació indicada
 • Presenteu i firmeu la sol·licitud

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta seu, podreu consultar i obtindre còpia de les instàncies presentades i igualment podreu aportar documentació addicional o que vos siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Impresos

Instància general

Ordenances

Ordenança Fiscal General

Legislació

 • Reial decreto 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de Recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en qualsevol de les oficines de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Observació: si la liquidació deriva d’un procediment d’inspecció o sancionador tributari, podeu acudir, amb la documentació que es requerix en els punts anteriors, al Servici d’Inspecció de Tributs i Rendes, situat al c/ Sang, núm. 5, 1r i 2n pis. Telèfon 963 525 478, extensions 4826/4829.

Horari de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres

A/e: sinspecc@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació

 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Tengo 3000€
Coste aplazamiento deuda tributaria
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.