Declaració responsable d'obres Tipus II

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Es necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

Les declaracions responsables són aquells documents per mitjà dels quals un promotor manifesta, davall la seua exclusiva responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseïx la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el dit compliment durant el temps que dure eixe reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeïx amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de terceres persones, en virtut del que establix la legislació urbanística.

En façanes i cobertes en edificis no catalogats: reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, enlluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; reparat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; voladissos; marquesines. Sempre que no requerisquen la instal·lació de bastides.

En l'interior dels edificis, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres; obres que no incidisquen sobre l'exercici de l'activitat preexistent, o que no modifiquen els termes o condicions en què es va autoritzar esta en la corresponent llicència o comunicació. No es podrà modificar el nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

En general: sondatges i prospeccions en terrenys de domini privat; sondatges i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre davall direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d'edificació.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de propietaris, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en la realització d'una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal de València.

Requisits

En façanes i cobertes en edificis no catalogats: reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, enlluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; reparat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; voladissos; marquesines. Sempre que no requerisquen la instal·lació de bastides.
En l'interior dels edificis, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres; obres que no incidisquen sobre l'exercici de l'activitat preexistent, o que no modifiquen els termes o condicions en què es va autoritzar esta en la corresponent llicència o comunicació. No es podrà modificar el nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.
En general: sondatges i prospeccions en terrenys de domini privat; sondatges i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre davall direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans de l'inici de les obres.

Per a la presentació de la Declaració responsable d'obres tipus II a les juntes municipals de districte, serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Imprés de declaració responsable d'obres tipus II (que pot descarregar en l'apartat “impresos”) degudament emplenat

Identificació clara del sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral

 • Memòria descriptiva de les obres

La memòria expressarà amb detall la totalitat de les obres que es van a realitzar

 • Pressupost desglossat i total

El pressupost indicarà el detall de l'I.V. A.

 • Identificació clara de l'immoble amb la referència cadastral
 • Plànol d'emplaçament

Cas de ser una societat

 • Escriptura de constitució de la societat
 • Escriptura de poders

Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància

Cas de ser una comunitat de béns

 • Constitució de la comunitat de béns

Hauran de subscriure la instància tots els *comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos

Cas de superposició de paviment

 • Certificat de seguretat

El certificat haurà d'anar signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

Cas d'obres d'escassa entitat en locals per a una activitat ja implantada

 • Còpia de llicència o comunicació que autoritze l'exercici de l'activitat

Si s'utilitzen instal·lacions auxiliars en obres en façana (quan no afecten a calçada ni per la posició ni per motius de maniobrabilitat):

 • Plànol de planta viària

Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació, amb acotament de la vorera i calçada (ample de la bastida, distància a façana i a la vorada, etc.), i amb indicació de l'edifici on se situa.

 • Plànols d'alçat i secció

Plans d'alçat i Secció, que definisquen clarament la bastida, la seua altura, les afeccions a la via pública, mesures de seguretat aplicades, itinerari per als vianants protegit, senyalització en general i de l'obstacle en calçada si ho hi haguera, etc.

 • Memòria descriptiva

Memòria corresponent que complete la documentació tècnica i que descriga el sistema de muntatge i fixació, ancoratges, possibles afeccions sobre el paviment o construccions sota rasant si les hi haguera, mobiliari urbà, enllumenat públic, parades de transport públic, jardineria, senyalització viària o altres elements existents en la via pública així com descriptiva de la senyalització, passos coberts, xarxes de protecció i altres sistemes a instal·lar, que tant horitzontal com verticalment, garantisquen que cap objecte, eina, material o elements de la pròpia bastida puguen caure o projectar-se a la via pública.

 • Certificat tècnic visat

Certificat corresponent que la totalitat del projecte s'ajusta al Reial decret 1627/97, sobre Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, a la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, a la Llei d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i altres normes d'obligat compliment.

 • Termini d'ocupació

Termini benvolgut de permanència de la instal·lació

 • Esquema tècnic justificatiu

L'esquema es realitzarà segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats, signat per la persona projectista (model que s'adjunta, fulla 3).

Si se substitueixen finestrals

 • Fotografia actual de la façana

La fotografia haurà de ser a color i inclourà la totalitat o gran part de la façana de l'edifici

 • Compromís de mantenir idèntiques característiques, buit, color, configuració i

El compromís haurà d'anar signat pel sol·licitant

Si s'efectua redistribució d'elements privatius i/o comuns

 • Projecte subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent

El projecte inclourà:

a) Estudi de seguretat i salut

b) Certificat que l'immoble compleix amb les normes urbanístiques i que no menyscaba la seguretat de l'edifici

 • Esquema tècnic justificatiu

L'esquema es realitzarà segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats, signat per la persona projectista (model que s'adjunta, fulla 3).

Taxes

Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la Declaració responsable.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 2017:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la Delcaració Responsable..
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa i de l'impost es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable d'obres tipus II (vegeu quantia en apartat “Taxes”)
 • Ingrés de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb caràcter previ a la declaració responsable d'obres tipus II (vegeu quantia en apartat “Taxes”).
 • Presentació de la declaració responsable d'obres tipus II, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que cal presentar”.

Informació Complementària

Els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per l'interessat en la Declaració responsable i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.

No s'admetrà cap tipus de pròrroga en les actuacions urbanístiques que es tramiten a través d'una declaració responsable, excepte paralització per força major o causa justa.
Les modificacions de les obres objecte de declaració responsable que suposen una alteració de les condicions o característiques d'estes, requeriran la presentació prèvia d'una declaració responsable complementària, acompanyada de l'autoliquidació de la taxa corresponent. Si la dita modificació suposa un augment del seu pressupost, haurà de presentar-se autoliquidació complementària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

________________________________

Termini màxim de resolució: 3 mesos.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Declaració responsable d'obra tipus II

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament
 • Codi tècnic de l'edificació.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

Obligatòriament en els registres auxiliars especialitzats de les juntes municipals de districte, prèvia sol.licitud de CITA.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.