Canvi de Titularitat del Títol que habilita per a exercir l'activitat

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment per mitjà del qual es comunica a l'Ajuntament la transmissió del Títol Habilitant d'obertura.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Requisits

L'activitat que es transmet ha de comptar amb el corresponent títol habilitant d'obertura.

Quan sol·licitar-ho

En el termini màxim d'un mes des que s'haguera formalitzat la transmissió entre les parts.

Documentació a presentar

 1. Instància
 2. Fotocòpia del D.N.I. del nou titular i del seu legal representant si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat el nou titular, haurà d'aportar-se fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui firma la Instància.
 4. Si el nou titular és una comunitat de béns, haurà d'aportar-se el contracte constitutiu de la dita comunitat subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o la persona que ostente la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Fotocòpia del D.N.I. de la persona cedent. En cas de què l'anterior titular fora una societat, haurà de subscriure la cessió el seu legal representant, aportant fotocòpia dels poders de representació, amb l'original per al seu confrontació. Si es tracta d'una comunitat de béns, hauran de subscriure la cessió tota la comunitat o qui ostente la representació d'esta, aportant còpia del contracte constitutiu de la comunitat i dels poders de representació si és el cas.
 6. Còpia del document notarial o privat en la virtut del qual s'haja produït la transmissió del títol habilitant.
 7. En cas de defunció de l'anterior titular: si hi haguera testament, còpia del testament i original per al seu confrontació, escriptura de partició d'herència i renúncia dels altres hereus a favor del nou titular; si no ho haguera, certificat de defunció, certificat de la Direcció General de Registres i Notariats d'Últimes Voluntats, declaració judicial o notarial d'hereus i renúncia dels altres hereus a favor del nou titular.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Canvi de Titularitat del títol que habilita per a exercir l'activitat:
  • Imprés específic de Comunicació de Transmissió de Llicència

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la sol·licitud junt amb tota la documentació sol·licitada.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Comunicació de transmissió de llicència

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Legislació

 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.