Beques de Formació en el Marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens de la Diputació de València. Modalitat “Estudiant”- “La Dipu et Beca 2019"

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Beques de Formació en el Marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens de la Diputació de València. Modalitat “Estudiant”- “La Dipu et Beca”. Procés de Selecció de les candidatures presentade.

L'objecte de les presents bases és establir les normes que han de regir la concessió d'un màxim de 75 beques. La formació objecte de les beques es realitzarà en les següents àrees d'activitat de l'Ajuntament de València:

 • Alcaldia.
 • Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
 • Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
 • Àrea de Desenvolupament Humà.
 • Àrea de Govern Interior.
 • Àrea de Protecció Ciutadana.
 • Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
 • Àrea d'Educació, Joventut i Esport.
 • Àrea de Desnvolupament Urbà i Vivenda.
 • Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
 • Àrea de Cultura.

La duració de les beques serà màxim de 2 mesos. El període de gaudiment de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost (de l'1 de juliol al 31 d'agost) , no podent prolongar la seua duració més enllà del mes d'agost.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 € bruts mensuals, a abonar, en únic pagament al venciment del període de gaudiment de la beca, una vegada omplides per la persona beneficiària de l'ajuda les obligacions indicades en el apartat 10ª de la present convocatòria, havent de practicar en el dit import la retenció corresponent a la Seguretat Social, al IRPF i les altres que pogueren correspondre, en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. (BOE núm. 259, de 27 d’octubre del 2011).

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional o Titulacions Universitàries Oficials de Grau o equivalents de conformitat amb la normativa vigent, o Màster Oficial impartit per les Universitats.

Llistat de Titulacions que se sol·liciten pels diferents servicis de l'Ajuntament de València 2019.

Requisits

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol•licituds, i ho acredite documentalment:

 • Posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València, anteriorment a la data de la publicació de la convocatòria bases de la Diputació. (4/06/2019).
 • Tindre 18 anys complits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol•licituds.
 • Trobar-se en qualsevol dels Ensenyaments Universitaris Oficials, Màsters Oficials o de Cicles Formatius de Formació Professional de les especialitats demandades pels Serveis Municipals

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds és de 5 dies naturals, a comptar del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria de les bases de l'Ajuntament de València, en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicació extracte en el BOP: 26/06/2019

Termini de sol·licitud: del dia 27/06/2019 fins al 01/07/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • La Dipu et Beca. Ajuntament de València:
  • DNI o documentació acreditativa equivalent:

   el document d'identificació que es presente ha d'estar en vigor a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

  • Certificat de la situació laboral actual
  • DARDE actualitzat a data de presentació de la sol·licitud
  • Certificat d'empadronament, acreditatiu de la residència a la província de València:

   només hauran de presentar-ho aquelles persones que no estiguen empadronades a la ciutat de València i aquelles que estant-ho s'hagen oposat expressament a la seua consulta directa pel mateix Ajuntament.

  • Certificat que acredite la matrícula en el curs 2018/2019:

   havent d'especificar-se expressament en aquest document el curs acadèmic en el qual es troba matriculada la persona sol·licitant.

  • Certificat acreditatiu de la nota mitjana de l'expedient acadèmic o curs anterior
  • Certificat del grau de discapacitat oficial igual o superior al 33%
  • Declaració responsable de no haver sigut destinatari/ària amb anterioritat en el mateix programa de beques "la Dipu et beca"
  • Certificat de valencià:

   expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, Escola Oficial d'Idiomes o Comissió Interuniversitária d'Estandardització d'Acreditació de Coneixements del Valencià (CIEACOVA).

  • Certificat acreditatiu d'idiomes comunitaris:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos certificats com a documents separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT):

   haurà d'aportar-ho en el cas que la persona sol·licitant no autoritze expressament a l'Ajuntament per a la consulta directa.

  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS):

   haurà d'aportar-ho en el cas que la persona sol·licitant no autoritze expressament a l'Ajuntament per a la consulta directa.

  • Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria Municipal:

   haurà d'aportar-ho en el cas que la persona sol·licitant no autoritze expressament a l'Ajuntament per a la consulta directa.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Una vegada isca publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, s'obri termini de 5 dies naturals, a explicar des de l'endemà al de la publicació, per a presentar la sol·licitud amb la documentació requerida per a procedir a la *baremación. El lloc i el termini de presentació seran els registres municipals. El lloc i el termini de presentació seran els registres municipals i la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.

Posteriorment es publicaran en la web de l'ajuntament les actes provisionals i els llistats provisionals de les persones admeses i excloses, Finalment les actes definitives i llistats definitius de persones beneficiàries, excloses i reserves.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArt. 25.5 de la LGS.Termini màxim de resolució: 1 mes

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d'Ocupació i Emprenedoria i Centres Municipals d'Ocupació i Formació

962081725

Legislació

 • Anunci del Butlletí Oficial de la Província núm. 106 de 4 de juny de 2019 aprovat en sessió de la Junta de Govern de València de 30 de maig de 2019. Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de València de data 28 de març de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província número
 • Convocatòria per a la concessió de beques de formació en pràctiques per a joves de la Diputació de València. Modalitat Estudiants- “La Dipu et Beca” a l'Ajuntament de València aprovat per Resolució d'Alcaldia de 20 de juny del 2019.
 • L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics (aprovada mitjançant Acord Plenari de 28/7/2016, BOP del 2/11/2016); per les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de València de 2019; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

On dirigir-se

Només per a informació (no per a presentar les sol·licituds): Servei d'Ocupació i Emprenedoria i Centres Municipals d'Ocupació i Formació

962081725

Seu Electrònica de l'Ajuntament de València i Registres Generals d'Entrada de l'Ajuntament de València.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
 • Amadeu de Savoia, 11 – Nau Oest – 1ª planta.
  Tel.: 96.208.17.25
  Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 hores

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.