Aprovació del Pla Tècnic d'Implantació de tota la xarxa d'una operadora dins del terme municipal de València

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Aprovar el Pla Tècnic d'Implantació necessari per a les instal·lacions de telefonia mòbil o un altre tipus d'instal·lacions de telecomunicació per als quals, en el seu moment, s'establisca per part de l'Ajuntament la necessitat de presentar un PTI en forma i termini indicat amb els requisits que a este efecte s'exigisca.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars) o jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques, així com comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen efectuar les indicades instal·lacions .

Quan sol·licitar-ho

Quan es preveja desplegar tota la xarxa d'instal·lacions de telecomunicació al terme municipal de València per part d'una operadora. Sempre que s'entenga que la seua aprovació serà requisit necessari per a la concessió de la llicències individuals o l'acceptació de declaracions responsables.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general amb la demanda de l'aprovació del Pla Tècnic d'Implantació, subscrita pel peticionari o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:

 • Dades de la persona jurídica (denominació o raó social, CIF, seu social, telèfon de contacte i correu electrònic). Còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, en cas de ser persona jurídica, així com l'escriptura de constitució de la mateixa.

Si es tracta de persona física, dades pròpies (nom, DNI, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic). En cas d'actuar a través de representant, qualsevol document vàlid, que acredite la representació. En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

 • Còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'Administració pública competent, per a l'establiment i explotació de xarxes radioelèctriques o utilització del domini públic radioelèctric, en els casos que preveu la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i altra normativa estatal o autonòmica aplicable.
 • Documentació tècnica (una còpia en paper i tres en suport digital compatible amb els sistemes informàtics municipals), subscrita per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Professional, que ha de contindre:

Memòria descriptiva:
- Descripció de les característiques físiques (forma, dimensions, colors, matèries...) dels elements components de les instal·lacions.
- Descripció del tipus d'instal·lacions en funció dels elements que les integren.
- Fotografies a color dels elements components i del tipus de les instal·lacions.
- Formularis d'emplaçaments i d'antenes segons l'annex III de l'ordenança.
Memòria justificativa:
- A nivell tècnic de la cobertura geogràfica.
- Anàlisi comparativa d'alternatives (1):
- A nivell d'equips
- A nivell d'emplaçaments
- Mesures per a atenuar l'impacte sobre (1):
- L'espai urbà, segons l'art.5.52. i l'art.5.53. de NN.UU. del PGOU i l'art.1.1. de l'ordenança municipal.
- El paisatge, segons la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
- El patrimoni cultural, segons llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Les zones sensibles, segons l'art.8.7.d) del RD 1.066/2001, 28 de setembre.
(1) Donar solucions específiques amb suport fotogràfic a una o dos situacions concretes d'entre les que puguen plantejar-se, per a cada un dels subapartats.

Programa d'implantació:
Dates d'inici i fi d'execució de treballs per a cada instal·lació, de posada en servici, de retirada d'instal·lacions.

Programa de manteniment:
Calendari de revisions i actuacions a realitzar (detall de mesuraments i aparells de mesura).
La documentació vindrà firmada per la persona representant i amb segell de l'empresa al final d'ambdós memòries i programes.

Plànols:
- Plànol clau escala 1/25.000, que reflectisca:
- Reixeta numerada de plànols escala 1/5.000, idèntica als plànols B (escala 1/5.000) del PGOU.
- En sòl urbanitzable i no urbanitzable la classificació.
- En sòl urbà alineacions.
- Els sistemes generals en qualsevol classe de sòl.
- Els emplaçaments de les instal·lacions per mitjà del seu símbol i codi.
- Plànols escala 1/5.000, que reflectisquen:
- En sòl urbanitzable i no urbanitzable la qualificació.
- En sòl urbà el parcel·lari.
- Els sistemes generals en qualsevol classe de sòl.
- De cada instal·lació del seu emplaçament per mitjà del seu símbol, codi d'identificació, cota altímetre, noms de carrer i números de policia; açò últim exceptuat per a les àrees de busca, de les que haurà d'indicar-se el seu centre aproximat per mitjà del seu símbol corresponent.
- Plànols escala 1/5.000, que reflectisquen a més d'allò anteriorment expressat per als plànols de la mateixa escala, les zones de cobertura.
Normes mínimes de presentació dels plànols:
Plegada grandària DINA4, mostrant en la cara vista el caixetí.
Hauran de contindre:
Marges.
Caixetí, que expresse: nom del plànol, segell de l'operadora, data, escala i número que corresponga de la reixeta.
Llegenda: tipus d'instal·lacions, instal·lacions existents, previstes i desestimades, altres
instal·lacions i el nombre d'unitats parcials i totals. Codi de colors d'impressió, segons l'art.15.4.3.2. de l'ordenança, que per a cada instal·lació es mantindrà en el símbol, codi d'identificació i cota altimètrica:
- Taronja: la trama urbanística (classificació, qualificació, alineacions, parcel·lari, sistemes generals), noms de carrers (a eix de vial) i números de policia.
- Negre: instal·lacions existents, reixeta, marges, caixetí i llegenda. En açò últim cal exceptuar el símbol que expresse l'emplaçament, que serà del color corresponent.
- Verd: instal·lacions previstes.
- Blau: altres instal·lacions (microcel·la, picocel·la, micro estacions, etc.).
- Magenta: noves ubicacions en cas de revisió del plànol.
- Roig: instal·lacions desestimades a desinstal·lar.
Es presentaran una còpia en paper i tres en suport digital compatible amb els sistemes informàtics municipals, segons art.15.1. de l'Ordenança.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Aprovació del Pla Tècnic d’Implantació de tota la xarxa d’una operadora dins del terme municipal de València:
  • Memòria descriptiva
  • Memoria justificativa
  • Programa de implantació
  • Programa de manteniment
  • Plànols

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Sol·licitud de cita o consulta prèvia pel sol·licitant via telefònica, per correu electrònic o presencial.

Presentació de la sol·licitud d'aprovació del Pla Tècnic d'Implantació, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.

Informació Complementària

 • Es recomanable contactar, prèviament a la presentació de la sol·licitud, amb la Secció Administrativa d'Antenes i la Secció Tècnica de Telecomunicacions, per a demanar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació i l'assessorament administratiu quant al tràmit.
 • El PTI reflectirà les ubicacions de les instal·lacions existents, així com les àrees de busca per a aquelles previstes i no executades.
 • La presentació dels PTI serà obligatòria, independentment que les instal·lacions de telecomunicació, estiguen destinades a ús privat, públic o sistemes oficials de radiocomunicació.
 • La llicència o declaració responsable per a cada instal·lació individual de la xarxa, només es podrà atorgar una vegada aprovat el corresponent PTI.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Per a realitzar el tràmit en línia amb firma digital haurà d'omplir-se el formulari de Sol·licitud General en el Portal d'Administració Electrònica, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme

Atenció telefònica

Atenció telefònica: 96 3525478 extensió 3303.

Impresos

Instància general

Ordenances

Informe de mesures realitzades en espais sensibles del municipi de València conforme a l'Ordenança Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric. Campanya 2013
Ordenanza Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric.
Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica

Legislació

- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.

- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.

- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.

- Reial Decret 401/2003 de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'Infraestructures comunes per a accés a servicis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicació, així com Orde C/1296/2003 de 14 de maig, que ho desenvolupa.

- Normes d'Habitabilitat i Disseny de Vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

- Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).- Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de València.

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 20 d´octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

Preferiblement en el Registre Auxiliar del Servici de Llicències Urbanístiques, ubicat a l'Edifici de Tabacalera, en Amadeu de Savoia, 11 Pati B Segon Pis.

Horari:

 • Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11.00 a 13.30 hores.
 • Dimecres no hi haurà registre, únicament visites amb el personal tècnic del servei prèvia concertació de cita prèvia i d'11.00 a 13.30 hores.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.