Altes per omissió en el Padró Municipal

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants aquelles persones ciutadanes que tot i haver estat inscrits anteriorment, com a conseqüència de no haver efectuat alguna renovació de la seua inscripció, han sigut donades de baixa en el Padró.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

És necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

Qui ho pot sol·licitar?

Aquelles persones ciutadanes que incórreguen en les circumstàncies assenyalades i la seua residència habitual continue sent el municipi de València.

Requisits

Ser major d'edat o menor d'edat amb emancipació.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

1.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA PERSONALITAT:

Original i fotocòpia del DNI o passaport en vigor de la persona sol·licitant.

Si es tracta de ciutadania estrangera:

Original i fotocòpia de:

 • Ciutadania nacional d'estats membres de la Unió Europea: targeta de residència en vigor o document acreditatiu d'identitat o passaport en vigor.
 • Ciutadania nacional de tercers països no membres de la UE: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Si se sol·licita l'empadronament de tots els membres d'una família:

Original i fotocòpia de:

 • Per a les persones menors d'edat:

- DNI.
- Llibre de família.

 • Si es tracta de persones estrangeres:

Targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cada un dels membres que integren la família.

Empadronament d'una persona menor d'edat en domicili diferent del de les persones progenitores:

 • S'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat, així com l'original i fotocòpia del seu DNI.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor d'edat.
 • En cas de custòdia compartida serà necessària autorització de les persones progenitores.

Menors amb emancipació:

Si la persona sol·licitant és una persona menor amb emancipació, haurà d'aportar la Sentència ferma d'emancipació.


2.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L'OCUPACIÓ DE LA VIVENDA:

Qualsevol dels documents següents:

 • Original o fotocòpia d'escriptura o de còpia simple de la vivenda.
 • Original i fotocòpia de rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas telèfon fix o rebut de l'IBI, on la persona que s'empadrona siga la titular del subministrament.
 • Contracte d'arrendament i fotocòpia, amb l'últim rebut.

Si ja hi ha persones majors d'edat empadronades:

En el cas de sol·licitar l'empadronament en una vivenda en què ja existisquen persones majors d'edat empadronades:

 • Serà necessària l'autorització d'una persona major d'edat empadronada en la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació personal de la mateixa –DNI o passaport-). La persona que autoritze haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de la vivenda (propietat, lloguer...) a nom de la mateixa.

Si no hi ha cap persona empadronada i no es disposa de document que acredite l'ocupació de la vivenda:

En cas de sol·licitar l'empadronament d'una vivenda en què no hi haja cap persona empadronada i no es tinga document que acredite l'ocupació de la mateixa:

 • Serà necessària l'autorització de la persona propietària i l'escriptura de la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació de la persona propietària).


Empadronament en una residència, col·legi major, quarter de la Guàrdia Civil, hotel, etc.:

Haurà d'aportar la mateixa documentació assenyalada en el cas anterior.

3.- DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ESTE TRÀMIT EN NOM D'UNA ALTRA PERSONA:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representada.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representant.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant
  • Passaport en vigor de la persona sol·licitant
  • Targeta de residència en vigor de la persona sol·licitant
  • Altres documents acreditatius d'identitat de la persona sol·licitant
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de les persones autoritzades
  • DNI de les persones progenitores
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Llibre de família
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Targeta de residència en vigor de cada membre de la família
  • Passaport en vigor de cada membre de la família
  • Autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat
  • DNI de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Autorització de les persones progenitores (cas de custòdia compartida)
  • Sentència ferma d'emancipació de la persona menor d'edat
  • Escriptura o còpia simple de l'habitatge
  • Rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, telèfon fix
  • Rebut de l'IBI
  • Contracte d'arrendament en vigor i últim rebut
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació personal de la persona major d'edat autoritzadora, empadronada en l'habitatge
  • Títol acreditatiu de la persona autoritzadora de la possessió efectiva de l'habitatge
  • Autorització de la persona propietària i escriptura de l'habitatge
  • Documentació personal de persona propietària
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit
  • DNI de la persona representant

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Autorització per a tramitar l'empadronament de menors
Autorització per a tramitar l'empadronament en habitatge alié
Autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones

Legislació

 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d'Empadronament.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.